User Profile

Sanjuana Garrigan

Bio Statement

T?p ?oàn Mapletree ???c Nh?n xét là m?t trong Các t?p ?oàn l?n trong s? l?nh v?c phát tri?n BDS ? Singapore, n?m b?t ???c c? h?i xây c?a l?nh v?c b?t ??ng s?n l?n m?nh t?i qu?n 2 t?p ?oàn ?ã quy?t ??nh tri?n khai công trình One Verandah Qu?n 2.

chung cu cao cap quan 2