Comentários do leitor

Thu?c gi?m cân : danh sách 10 các lo?i thu?c hi?u qu?, an toàn cho s?c kh?e

por Jessie Holtermann (2019-07-04)


Thu?c gi?m cân : danh sách 10 các lo?i thu?c hi?u qu?, an toàn cho s?c kh?e

Thu?c gi?m cân nào t?t ? s? d?ng nh? th? nào ?? gi?m cân nhanh ? cách gi?m cân an toàn nh? th? nào? hãy cùng chúng tôi tìm hi?u qua bài vi?t v? danh sách các lo?i thu?c gi?m cân t?t nh?t hi?n nay ngay sau ?ây.
Thu?c gia?m cân - vâ?n ?ê? chung cu?a nhiê?u ng???i hiê?n nay ?ang quan tâm ?? giúp h? gi?m béo. Mô?t thân hi?nh qua? khô? – quá m?p se? khiê?n cho ba?n luôn ca?m thâ?y t?? ti khi ?i ra ngoa?i, nh?t là khi ?i bi?n. Ba?n se? luôn ca?m thâ?y nga?i giao tiê?p v??i ng???i kha?c vi? m??c ca?m ngoa?i hi?nh cu?a mi?nh. Hay thâ?m chi?, ba?n cu?ng se? không thê? m??c nh??ng bô? ?â?m, bô? ?ô? ma? mi?nh yêu thi?ch b??i thân hi?nh qua? khô? ma? ba?n không thê? m??c v??a chu?ng.
Thu?c gi?m cân lo?i nào t?t?
Hi?n nay, do gu?ng s?ng t?p n?p nên ch? ?? ?n u?ng cho k?p gi? và ch? ?? sinh ho?t ít v?n ??ng nên r?t nhi?u ch? em t?ng cân không mong mu?n, làm m?t ?i vóc dáng thon g?n v?n có c?a mình. Nhi?u ng??i ???c khuyên ?n kiêng và t?p th? d?c gi?m cân. ?i?u này gi?ng nh? th? thách th?t s? ch?a nhi?u chông gai dành cho ng??i th?a cân, béo phì.
Khi nào b?n nên gi?m cân?
B?n c?n gi?m cân khi cân n?ng v??t quá gi?i h?n. ?? bi?t b?n thân có nên gi?m cân hay không, ta có th? dùng cách tính ch? s? BMI (Body Mass Index). Thông qua ch? s? này, b?n có th? bi?t chính xác mình ?ang m?c b?nh béo phì, th?a cân hay suy dinh d??ng.

Ch? s? BMI c?a b?n ???c tính nh? sau: BMI = (tr?ng l??ng c? th?)/ (chi?u cao x chi?u cao).
• Tr?ng l??ng c? th?: tính b?ng kg
• Chi?u cao x chi?u cao: tính b?ng m
B?n có th? t? ?ánh giá ???c ch? s? BMI c?a b?n thân:
• D??i chu?n: BMI ít h?n 18,5
• Chu?n: BMI t? 18,5-25
• Th?a cân: BMI t? 25-30
• Béo - nên gi?m cân: BMI 30- 40
• R?t béo - c?n gi?m cân ngay: BMI trên 40
N?u ch? s? BMI c?a b?n d??i 25 (??i v?i n?), m?c tiêu nên gi?m m?, không ph?i gi?m cân. Tr??ng h?p này th??ng g?p r?t nhi?u ? n? gi?i, l??ng m? cao và l??ng c? th?p khi?n b?n nhìn béo, s? s?. Gi?i pháp cho b?n là t?ng l??ng c? ?? vóc dáng s?n ch?c h?n.
Ngoài ra, n? gi?i th??ng l?m t??ng gi?a gi?m cân và gi?m m?. Khi gi?m cân, có th? b?n ch? m?t n??c, l??ng m? gi? nguyên, th?m chí t?ng lên.
C? ch? gi?m cân c?a thu?c
Thu?c gi?m cân khi vào c? th? s? tác ??ng tr?c ti?p vào h? tiêu hoá và nh?ng b? ph?n có liên quan nh?m gi?m h?p thu và gây c?m giác chán ?n. Nh? ?ó, l??ng dinh d??ng hàng ngày gi?m xu?ng gây thâm h?t calo và c? th? gi?m ???c cân.
Thu?c gi?m cân chia thành 3 lo?i chính:
• Thu?c làm chuy?n hóa các ch?t béo trong c? th?
• Thu?c t?o c?m giác no
• Thu?c gây chán ?n
Ngoài ra, có lo?i làm m?t n??c ?? gi?m cân nhanh t?c thì. Lo?i thu?c này có tác d?ng ph?, gây h?i cho s?c kh?e ng??i s? d?ng v? lâu dài.
Có nên dùng thu?c gi?m cân không?
Hi?n nay có r?t nhi?u cách gi?m cân khác nhau nh?ng ph?n l?n ch? em th??ng ch?n cách u?ng thu?c gi?m cân ?? h? tr? t?t nh?t trong vi?c gi?m cân hi?u qu?. V?y có nên dùng thu?c gi?m cân không là câu h?i khi?n nhi?u ng??i b?n kho?n khi ch?n cho mình ph??ng pháp gi?m cân phù h?p.
Vi?c dùng thu?c h? tr? gi?m cân là c?n thi?t ?? nâng cao hi?u qu? gi?m cân. Tuy nhiên, ?? có m?t l? trình gi?m cân b?n c?n hi?u rõ c? ch? tác d?ng, thành ph?n, ngu?n g?c c?a s?n ph?m gi?m cân tr??c khi s? d?ng
Danh sách 10 thu?c gi?m cân t?t và an toàn nh?t hi?n nay
Th?c hi?n m?t cu?c kh?o sát v?i nh?ng khách hàng ?ã và ?ang s? d?ng c?ng nh? th?ng kê trên các di?n ?àn gi?m cân, h?i eva,… Chúng tôi tìm ra ???c 10 lo?i thu?c gi?m cân ???c các ch? em tin dùng c?ng nh? ??m b?o an toàn mà b?n có th? tham kh?o qua bài vi?t d??i ?ây.
C? 10 lo?i s?n ph?m ??u có ch?c n?ng gi?m cân nh?ng m?i lo?i s? có nh?ng ?u ?i?m riêng bi?t, mong r?ng các b?n s? ch?n ???c m?t lo?i s?n ph?m gi?m cân phù h?p v?i mình. Cùng tìm hi?u v? Top 10 lo?i thu?c gi?m cân an toàn, hi?u qu? nh?t hi?n nay nha.
1. ChocoSlim – Thu?c gi?m cân nhanh và an toàn nh?t
Choco slim siêu ph?m gi?m cân ??n t? Nga, ?ã và ?ang ???c m?nh danh là bí quy?t vàng cho vòng eo thon g?n. B?n s? d? dàng b?t g?p các ch? ?? ? các group, di?n ?àn v? bí quy?t gi?m cân choco slim này nh? ? webtretho, tâm s? eva. Chocoslim không ch? có tác d?ng v?i ph? n? mà c? nam gi?i ??u s? d?ng th?c ph?m gi?m cân này nhé.
Thành ph?n Chocoslim
Thành ph?n chính c?a Chocoslim s? là CaCao, ?ây c?ng là thành ph?n quan tr?ng nh?t, ngoài ra còn có s?a t??i, n??c và m?t s? thành ph?n t? nhiên khác có tác d?ng gi?m cân c?c t?t nh?:
• Canxi: Gi?m các c?n thèm ?n và cung c?p ngu?n n?ng l??ng d?i dào cho c? th? ho?t ??ng nh? bình th??ng
• Photpho: Ch?ng l?i quá trình oxy hóa ?? ng?n c?n quá trình hình thành và ho?t ??ng c?a các mô m? trong c? th?.
• Vitamin t?ng h?p: Cung c?p các lo?i vitamin thi?t y?u khác cho c? th?.
Chocoslim ???c chi?t xu?t t? các thành ph?n t? nhiên, quý hi?m. S?n ph?m lành tính v?i s?c kh?e con ng??i và không h? gây tác d?ng ph? hay b?t c? nguy hi?m nào khi s? d?ng.
Chocoslim có t?t không?
N?u s? d?ng Chocoslim ?úng nh? h??ng d?n, ?úng li?u trình thì l?i ích s?n ph?m mang l?i s? r?t t?t. C? th?, nh?ng l?i ích b?n nên bi?t tr??c khi dùng Chocoslim là:
Gi?m cân c?c hi?u qu?, d? dàng
Tr??c tiên, s?n ph?m này có kh? n?ng giúp quá trình ??t m? t? nhiên di?n ra nhanh kho?ng 2 l?n. Ch? sau m?t kho?ng th?i gian ng?n ( tu? thu?c vào tr?ng l??ng c? th? c?a b?n), b?n s? thu ???c k?t qu? thay ??i rõ r?t v? c? th? b?n.
Chocoslim là gi?i pháp gi?m cân ???c nhi?u ng??i tin dùng. L?u ý s?n ph?m này không ph?i thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c
Theo kh?o sát t? các nhà s?n xu?t, s?n ph?m d?ng b?t d? dàng h?p thu và có tác d?ng nhanh h?n. Do ?ó chocoslim giúp gi?m cân nhanh h?n nhi?u so v?i d?ng viên nén. ??c bi?t n?u b?n k?t h?p t?p gym khi s? d?ng s? giúp ??t m? c?c nhanh
T?ng n?ng l??ng cho c? th?
B?n ngh? gi?m cân s? m?t m?i? Không! ?i?u làm nên th??ng hi?u c?a Chocoslim chính là ??t cháy ch?t béo, gi?m s? thèm ?n nh?ng v?n ?? n?ng l??ng cho c? th? ho?t ??ng ?? b?n luôn th?y t?nh táo, kh?e m?nh.
Chocoslim d? s? d?ng
Nh? ?ã gi?i thi?u, s?n ph?m có d?ng b?t, d? pha u?ng nên không t?n nhi?u công s?c và th?i gian c?a b?n. Trong Chocoslim có h??ng v? sô cô la nên r?t d? u?ng.
Th??ng th?c th?c ph?m m?i ngày v?a có th? th?a mãn s? thèm ?? ng?t c?a b?n, v?a có th? gi?m s? l??ng ?? ?n v?t c?a b?n, mang l?i nhi?u l?i ích gi?m béo cho c? th? b?n.
Thúc ??y s? trao ??i ch?t
M?c tiêu gi?m cân c?a b?n s? t?t h?n n?u s? trao ??i ch?t cao h?n, ?? c? th? b?n ??t cháy nhi?u calo và t?ng c??ng thúc ??y vi?c gi?m cân, ?áp ?ng ???c ch? tiêu gi?m cân.
Không b? t?ng cân tr? l?i
Gi?m cân ?ã khó, không b? t?ng cân tr? l?i còn khó h?n. R?t nhi?u ng??i sau khi gi?m cân nh?ng sau ?ó b? t?ng cân không phanh? V?i chocoslim thì sao?
Theo kh?o sát t? nh?ng ng??i s? d?ng, h?u nh? t?t c? khách hàng ??u xác nh?n không b? t?ng cân sau khi ng?ng s? d?ng s?n ph?m. S? d? k?t qu? kh? quan nh? v?y là nh? vào c? ch? gi?m m? t? nhiên, không gây m?t n??c và c?
Chocolate Slim có tác d?ng ph? không?
V?i nh?ng công d?ng v??t tr?i c?a Chocoslim ?em l?i, r?t nhi?u ng??i quy?t ??nh s? d?ng s?n ph?m này. Tuy nhiên bên c?nh ?ó c?ng có nh?ng ng??i t? ra lo l?ng, phân vân. Không bi?t li?u tác d?ng c?a Chocoslim li?u có hi?u qu? nh? qu?ng cáo?
?? gi?i ?áp cho th?c m?c c?a khách hàng m?t cách chân thành nh?t, chúng tôi xin kh?ng ??nh trên th? tr??ng không có b?t k? s?n ph?m nào ch?c ch?n ???c nh? qu?ng cáo. B?i công d?ng s?n ph?m có phát huy ???c t?i ?a hay không còn tùy thu?c vào cách s? d?ng và c? ??a c?a t?ng ng??i. C?ng có m?t s? ng??i không kiên trì, không dùng theo li?u trình ??y ?? nên k?t qu? ??t ???c ch?a th?c s? cao.
V?y Chocoslim có gây tác d?ng ph?, có h?i cho s?c kh?e hay không? Câu tr? l?i là "KHÔNG! H?n 1 n?m có m?t trên th? tr??ng chúng tôi ch?a g?t b?t k? khách hàng nào g?p v?n ?? s?c kh?e khi s? d?ng Chocoslim". Minh ch?ng cho s? kh?ng ??nh này là s?n ph?m Chocoslim ?ã ???c ki?m ch?ng và c?p gi?y ch?ng nh?n c?a c?c v? sinh an toàn Th?c Ph?m.

H??ng d?n s? d?ng Chocoslim hi?u qu?
B?n thân trong s?n ph?m choco Slim ?ã có h??ng d?n s? d?ng r?i nh?ng Góc Nh? EVA v?n nh?c l?i ?? b?n bi?t ???c ?? áp d?ng ??t hi?u qu? t?t nh?t
N? gi?i s? d?ng Choco Slim
Chu?n b? 80-100ml n??c sôi, l?y ra 1 thìa cà phê choco slim cho vào n??c khu?y cho tan ??u trong n??c
Nam gi?i s? d?ng Choco Slim
Chu?n b? 800-100ml n??c sôi, l?y 2 thìa cà phê cho vào và khu?y ??u cho tan h?t trong n??c
M?i ngày b?n nên s? d?ng 2 c?c Chocoslim vào bu?i sáng và t?i và s? d?ng liên t?c trong 1 tháng thì b?n s? th?y chuy?n bi?n b?t ng? x?y ra ??i v?i vóc dáng c?a mình ?ó.
Hi?n nay, giá niêm y?t c?a th?c ph?m gi?m cân Chocoslim là 1.180.000 VN? do nhà phân ph?i chính th?c cung c?p.
*Tin vui, Mu?n Là ??p ?ã làm vi?c ???c v?i nhà phân ph?i chính hãng t?i VN và xin ???c 10 mã gi?m giá 50%. B?n ch? c?n ??u t? 590k ?? thay ??i vóc dáng. ??t hàng theo form ? liên k?t này ?? nh?n mã gi?m giá 50% (n?u còn)
2.B?t gi?m cân t?t và hi?u qu? nh?t - Black Latte
Black Latte là th?c ph?m b? sung d?ng b?t có ngu?n g?c t? Nga. ?ây là công th?c gi?m cân ??c quy?n ???c th?c hi?n b?i nhóm các nhà nghiên c?u c?a 1 b?nh viên th?m m? có ti?ng t?i Matxcova.
Thành ph?n black latte t? các d??ng ch?t t? nhiên
S? k?t h?p hoàn h?o c?a 6 lo?i thành ph?n gi?m béo t? nhiên t?o nên công th?c ??c quy?n. Ng??i s? d?ng có th? gi?m cân d? dàng nh?ng v?n ??m b?o s?c kh?e nh? vào:
• Canxi có tác d?ng làm d?u th?n kinh, h?n ch? c?ng th?ng bên c?nh vi?c gi?m tích tr? ch?t béo trong c? th?. Ngoài ra d??ng ch?t này còn làm gi?m c?m giác thèm ?n, giúp ?ánh l?a c?m giác c?a d? dày. Ch?a k? v?i hàm l??ng canxi còn giúp c? th? kh?e m?nh, d?o dai và tràn ??y n?ng l??ng.
• Ph?t pho giúp ng?n ch?n s? phát tri?n các t? bào mô m?. Ch?t ch?ng oxy hóa có ngu?n g?c thiên nhiên giúp b?n luôn trong tr?ng thái t??i tr?, tràn n?ng l??ng.
• S?t trong Black Latte h? tr? ??t cháy các mô m? d??i da, https://www.linkedin.com/pulse/thuoc-giam-can-hoang-tan ??ng th?i ng?n ch?n tích t? m? th?a.
• Vitamin A s? mang ??n ngu?n n?ng l??ng sung mãn. Ngoài ra s?n ph?m này còn giúp ng?n ng?a tích t? m? th?a ? nh?ng vùng tr?ng ?i?m nh? b?ng, ?ùi, b?p tay,…
• Vitamin B1,B2 s? giúp bình th??ng hóa các quá trình chuy?n ??i ch?t béo trong c? th?. T? ?ó c?i thi?n l?i các ch?c n?ng c?a t?ng b? ph?n, làm gi?m cholesterol.
• Ca cao t? nhiên s? thúc ??y quá trình oxy hóa, tiêu di?t các mô m? tích t? lâu ngày. T?ng c??ng h? th?ng mi?n d?ch trong quá trình gi?m béo ?? tránh các tác nhân gây h?i. Kìm hãm c?m giác thèm ?? ng?t, làm t?ng s? t?p trung không u? o?i khi gi?m cân
Công d?ng c?a Black Latte
Các d??c ch?t gi?m béo t? nhiên k?t h?p v?i nhau t?o ra 1 công th?c ??t m? m?nh m? mà vô cùng an toàn và hi?u qu?.
• ??t cháy m? th?a "k? c? lúc ng?". Giúp b?n gi?m ???c m?t s? cân ?áng k? trong th?i gian ng?n.
• Gi?m c?m giác thèm ?n, thèm ng?t.
• Không gây m?t m?i, b?n luôn trong c?m giác th? thái, tràn ??y n?ng l??ng.
• Không gây c?m giác chán n?n, bu?n nôn.
• Gi?m cân t? t?, không làm m?t s? cân b?ng ??t ng?t trong c? th?. H?n n?a c? th? không b? m?t n??c, gây nên c?m giác gi?m cân ?o th??ng g?p.
• Thành ph?n t? thiên nhiên s? giúp b?n trông t??i tr?, da d? m?n màng, tr?ng sáng.
Black Latte ho?t ??ng nh? th? nào
• Giai ?o?n 1: Gi?m m? trong máu, m? n?i t?ng.
• Giai ?o?n 2: Gi?m m? th?a d??i da.
• Giai ?o?n 3: ?ánh bay l?p m? c?ng ??u vùng b?ng, ?ùi, hông.
Vi?c gi?m cân s? tuân theo nh?ng quy trình c? th?, không gi?m m?t cách ??t ng?t vì ?i?u này r?t ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i dùng.
Tùy vào cân n?ng m?i ng??i th?i gian s? d?ng s? khác nhau. N?u b?n th?a cân quá nhi?u thì c?n th?i gian s? d?ng lâu h?n. Thông th??ng li?u trình 2 h?p s? giúp b?n ??t ???c m?c cân n?ng nh? ý.
Cách s? d?ng Black Latte
• Black Latte là d?ng b?t, chính vì th? cách s? d?ng s?n ph?m này c?ng vô cùng ??n gi?n:
• Làm "cocktail" m?i sáng b?ng công th?c ??n gi?n: pha 2 mu?ng cà phê s?n ph?m (14g) v?i 200ml n??c nóng, khu?y ??u ??n khi b?t tan. Ng??i l?n dùng 1 l?n m?i ngày tr??c ho?c sau b?a ?n
• Dùng "cocktail" ?ã chu?n b? thay cho b?a ?n sáng, và c? th? b?n s? nh?n: 91 calo bao g?m 10g carbohydrate, 17g protein, 23 nguyên t? vi l??ng cùng vitamin và ch?t x?.
L?u ý: B?n có th? thay th? các b?a ?n trong ngày b?ng ly "cocktail" nói trên ?? t?ng thêm tính công hi?u.
Trên trang web chính th?c c?a Black Latte hi?n t?i ?ang có ch??ng trình gi?m giá r?t l?n d?p cu?i n?m lên t?i 66%, s?n ph?m hi?n ch? có giá 1.380.000 VN? cho 1 li?u trình 2 h?p (giá g?c 4.160.000 VN?) nên m?i ng??i nhanh tay ??t mua ?? có ???c s?n ph?m ch?t l??ng v?i giá t?t nh?t nhé.
3.Thu?c x?t mi?ng Eco Spray – gi?m cân ch? là chuy?n nh?
Eco Spray là s?n ph?m gi?m cân có ngu?n g?c t? nhiên làm gi?m s? cân không mong mu?n. Ch? c?n x?t Eco Spray vào mi?ng tr??c khi ?n, t? ?ó các ch?t có trong thu?c s? th?m qua niêm m?c ? khoang mi?ng, và ??a vào c? th? m?t s? ho?t ch?t làm gi?m ham mu?n ?n và t?ng c??ng quá trình trao ??i ch?t. T? ?ó, s?n ph?m giúp làm gi?m l??ng m? và n??c th?a tích t? d??i da; ??ng th?i, s?n ph?m này còn giúp làm thanh l?c c? th?, lo?i b? các ??c t? t?n t?i trong c? th?.
Ngoài ra, Eco Spray còn có h??ng th?m d? ch?u, https://www.linkedin.com/pulse/thuoc-giam-can-hoang-tan làm cho h?i th? th?t quy?n r?. ?ây là s?n ph?m ???c các nhà khoa h?c hàng ??u ? Nga nghiên c?u và ?ã ???c th?c nghi?m thành công v?i hàng tri?u ng??i, cùng r?t nhi?u l?i ?ánh giá trên c? tuy?t v?i mà thu?c này mang l?i cho h?.
Eco Spray có các thành ph?n ???c chi?t xu?t t? thiên nhiên:
• Chi?t xu?t r? cây th?c qu?: Có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c.
• H?t lanh: giàu omega 3, ch?t x?, protein, vitamin B1, B6 và các khoáng ch?t nh? mangan, magie, selen, s?t, ??ng và k?m, giúp c?i thi?n b?nh béo phì và h? tr? gi?m cân. ??ng th?i, còn kích thích lo?i b? các ??c t?, ch?t th?i tích t? trong c? th?.
• R? cam th?o: Có tác d?ng làm gi?m ch?t béo c? th?, nó c?ng ch?a ch?t x? s? giúp gi? cho d? dày ??y ?? trong m?t kho?ng th?i gian dài.
• Táo gai: Ch?a hàm l??ng vitamin r?t cao, giàu carotene và canxi, giúp gi?i ??c c? th?, chuy?n hóa m? th?a thành n?ng l??ng.
• Lá cây t?m ma: có nhi?u dinh d??ng và tích tr? các vitamin ch?ng oxy hóa nh? vitamin C và vitamin A, h? tr? thanh l?c s?ch máu và tiêu m?.
Công d?ng tuy?t v?i c?a x?t gi?m cân Eco Spray
Eco Spray v?i công th?c ??c ?áo, ???c thi?t k? cho nh?ng ng??i ?ang có nhu c?u gi?m cân. S?n ph?m giúp:
• Làm s?ch ??c t? và lo?i b? ch?t l?ng d? th?a,
• Gi?m n?ng ?? cholesterol và c?i thi?n s? l?u thông máu.
• C?i thi?n ch?c n?ng tiêu hóa, thanh l?c c? th?.
• Gi?m c?m giác thèm ?n, mang l?i h?i th? th?m mát.
S?n ph?m x?t gi?m cân Eco Spray có tác d?ng nhanh chóng, giúp làm gi?m n?ng ?? cholesterol và t?ng c??ng l?u thông cho máu, mang l?i h?i th? th?m mát cho b?n. Nó c?ng giúp làm s?ch các ??c t? và lo?i b? các ch?t l?ng d? th?a trong c? th? b?n. S?n ph?m này c?c kì an toàn cho s?c kh?e b?i nó ???c c?u t?o t? các thành ph?n t? nhiên an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.
S?n ph?m x?t gi?m cân Eco Spray ?ã qua th? nghi?m lâm sàng, ???c ch?ng nh?n ch?t l??ng b?i các c? quan y t?. S?n ph?m có tác d?ng nhanh v?i thành ph?n ???c cân b?ng hoàn h?o. Khi s? d?ng s?n ph?m, b?n có h?i th? th?m tho, t??i mát ngay l?p t?c. B?n hoàn toàn có th? gi?m cân ch? trong vàng 10 ngày mà không c?n kh? luy?n.
H??ng d?n s? d?ng Eco Spray
• S? d?ng tr??c khi ?n.
• B?m x?t 2 l?n vào mi?ng.
• ??c k? h??ng d?n s? d?ng trong bao bì tr??c khi dùng.
Hi?n s?n ph?m có giá niêm y?t là 1.580.000vnd. N?u b?n quan tâm t?i s?n ph?m, b?n nên ??t mua s?n ph?m tr?c ti?p t? website nhà s?n xu?t ?? ??m b?o nh?n ???c s?n ph?m chính hãng. Hi?n nhà phân ph?i ?ang có ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t, gi?m ngay 50% chi phí (ch? còn 790.000 vnd) khi b?n ??ng ký mua hàng t?i ?ây.
Quy trình mua hàng gi?m giá 50% ??n gi?n nh? sau:
• Click vào website chính th?c c?a nhà phân ph?i.
• ?? l?i thông tin liên h?.
• Chuyên gia bên nhà s?n xu?t s? nhanh chóng g?i l?i cho b?n ?? t? v?n thêm v? s?n ph?m.
• Sau khi t? v?n n?u b?n th?y s?n ph?m phù h?p thì xác nh?n ??t hàng. B?n ch? ph?i thanh toán khi nh?n ???c hàng ? nhà.
4.Viên gi?m cân Hoa B?o
Trong th?i gian g?n ?ây viên gi?m cân Hoa B?o n?i lên nh? m?t hi?n t??ng trong vi?c h? tr? gi?m cân, gi?m m? b?ng m?t cách hi?u qu?.
Viên gi?m cân hoa b?o là viên u?ng có tác d?ng h? tr? gi?m cân, gi?m m? b?ng, l??ng m? d?a th?a trong c? th? v?i c? ch? vitamin C, tinh ch?t táo xanh giúp ?ào th?i m? th?a, thanh l?c m? r?n thành m?m và giúp c? th? thon g?n.
Thành ph?n viên gi?m cân Hoa B?o
• Lá sen (350mg): Ch?a n?ng ?? cao ch?t phytochemical, h?p ch?t ???c s?n xu?t b?i th?c v?t ?? t? b?o v? ch?ng l?i nhi?m trùng do vi khu?n và n?m. Các ch?t ???c tìm th?y trong chi?t xu?t lá sen bao g?m các ancaloit, flavonoid và tannin. Các alcaloid isoquinoline trong lá sen có ??c tính an th?n và ch?ng co th?t, có th? h? tr? tiêu hóa. C? flavonoid và tannin ??u là ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m? có liên quan ??n gi?m cân và s?c kh?e tim m?ch.
• Trà Xanh (300mg): Làm t?ng quá trình trao ??i ch?t. Polyphenol có trong trà xanh có tác d?ng t?ng c??ng m?c ?? oxy hóa ch?t béo và t?c ?? c? th? b?n bi?n th?c ?n thành calo
• Th?o quy?t minh (300mg): Gi?m m? máu, ?i?u ti?t quá trình chuy?n hóa m? nên th?o quy?t minh ?ang tr? thành d??c li?u quý trong vi?c phòng, ch?ng béo phì.
• N?m ph?c linh (250mg): Tác d?ng b?i b?, tráng ki?n c? th?, tác d?ng ph?c h?i s?c kh?e, tác d?ng ?i?u tr? b?nh ung th?, tác d?ng l?i ti?u, tiêu ??c, ?i?u tr? phù th?ng, ?i?u tr? b?nh nám da, tàn nhang
• Garcinia cambogia extract – Qu? b?c (75mg): Ch?a ch?t ?c ch? s? thèm ?n ???c bi?t ??n , n?ng ?? serotonin trong máu cao h?n có th? làm gi?m s? thèm ?n c?a b?n, garcinia c?ng là thành ph?n quý t?o nên Viên u?ng tan m? b?ng Demar87 Cell
• Chi?t xu?t v? h?t mã ?? (50mg): H? tr? ?i?u tr? b?nh táo bón, gi?m tr?, tránh tái phát b?nh tr?, h? tr? ?i?u tr? r?i lo?n tiêu hóa do u?ng bia ,b? sung ch?t x?, nhu?n tràng, Gi?m cholesterol, Cân b?ng estrogen ? ph? n?, S? d?ng tr??c b?a ?n ?? gi?m cân r?t t?t.
• L carnitine fumarat (50 mg): ???c bán trên th? tr??ng nh? là th?c ph?m ch?c n?ng giúp gi?m béo, m?t vài nghiên c?u cho th?y s? d?ng Carnitine ???ng u?ng giúp gi?m kh?i m?, t?ng kh?i l??ng c?, và gi?m s? m?t m?i.
• Policosanol (20mg): Gi?m cholesterol, m? máu, h? tr? ki?m soát cân n?ng..
• Các thành ph?n khác :Talc . Magie,Stearat…
Tác d?ng chính c?a viên gi?m cân Hoa B?o
• H? tr? gi?m cân, thanh l?c c? th?
• H? tr? t?ng c??ng chuy?n hóa ch?t béo trong c? th?, t?ng c??ng trao ??i ch?t…
• H? tr? gi?m h?p th? ch?t béo, ki?m soát l??ng ???ng trong th?c ph?m…
• Gi?m cholesterol máu, gi?m m? máu
• H? tr? gi?m béo, gi?m cân. Viên gi?m cân Hoa B?o h? tr? gi?m nguy c? m?c các b?nh v? tim m?ch ,huy?t áp do m? máu cao .
H??ng d?n s? d?ng viên u?ng gi?m cân Hoa B?o
• V?i ng??i gi?m cân, gi? dáng: S? d?ng 2 viên /1 l?n x ngày, th?i ?i?m t?t nh?t là vào sáng s?m tr??c b?a ?n 30 phút.
• V?i ng??i béo phì, béo lâu n?m, https://www.linkedin.com/pulse/thuoc-giam-can-hoang-tan c? ??a khó gi?m: U?ng 2 viên / l?n m?i ngày 2 l?n sáng, t?i
Hi?n s?n ph?m viên gi?m cân Hoa B?o chính hãng ?ang ???c bán v?i giá niêm y?t là 1.599.000 vnd. Hi?n nay nhà phân ph?i ?ang có ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t gi?m giá ??n 50%, ch? còn 790.000?/ 1 h?p khi b?n ??ng ký mua hàng t?i ?ây. Ch??ng trình ?u ?ãi s? s?m k?t thúc và giá s?n ph?m s? s?m t?ng tr? l?i. Hi?n ch? còn 20 su?t h??ng m?c giá ?u ?ãi b?n nên mua s?m ?? nh?n ???c ?u ?ãi này.
H??ng d?n mua hàng t?i website
• B?n truy c?p vào link gi?m giá ? website chính th?c t?i ?ây
• ?i?n thông tin H? Tên và s? ?i?n tho?i m?t chính xác.
• Sau ?ó 12-24h nhân viên t? v?n s? g?i ?i?n l?i h? tr? b?n. B?n có th? h?i các thông tin v? s?n ph?m và nh?n t? v?n mi?n phí.
• N?u b?n c?m th?y s?n ph?m phù h?p thì xác nh?n mua hàng v?i nhân viên t? v?n.
• ??n hàng s? ???c giao t?i t?n nhà b?n và b?n ch? c?n thanh toán khi ?ã nh?n ???c hàng.
5.Thu?c gi?m cân c?a m? - Rich Slim USA
B?n ?ang có nhu c?u tìm hi?u các s?n ph?m gi?m cân hay ?ang ch?n cho mình nh?ng ph??ng pháp gi?m cân t?t nh?t hi?n nay thì chúng tôi gi?i thi?u ??n b?n viên u?ng gi?m cân Rich Slim USA. Trên m?t s? nh?ng di?n ?àn làm ??p Rich Slim USA ???c ng??i dùng quan tâm và tin t??ng s? d?ng.
Viên u?ng gi?m cân Rich Slim có tác d?ng gì?
S? d?ng s?n ph?m gi?m cân Rich Slim có tác d?ng giúp cho c? th? ng?n ch?n kh? n?ng h?p thu ???c các ch?t béo, ng?n ng?a tình tr?ng tích t? nh?ng m? th?a cho b?n vóc dáng thon g?n và cân ??i. V?i thuc pham chuc nang Rich Slim USA giúp b?n nói không v?i ph?n m? d?a th?a tích t? trong c? th?
Rich Slim ???c chi?t xu?t t? các thành ph?n th?o d??c thiên nhiên nên có viên gi?m cân Rich Slim USA có tác d?ng giúp cho c? th? c?a b?n ch?ng l?i ???c nh?ng quá trình lão hóa ?em ??n cho ng??i dùng làn da tr?ng sáng và m?n màng
S?n ph?m Rich Slim USA giúp cho ng??i th?a cân béo phì ki?m soát ???c l??ng calo d? th?a ? bên trong c?a c? th? mà b?n không c?n ??n nh?ng ch? ?? ?n u?ng kiêng khem hay luy?n t?p kh?t khe. TPCN Rich Slim mang ??n cho b?n m?t thân hình s?n ch?c, thon g?n
Rich Slim giúp cho b?n ?ào th?i l??ng m? th?a ???c n?p vào c? th? thông qua quá trình ?n u?ng hàng ngày. V?i nh?ng thành ph?n c?a viên gi?m cân Rich Slim s? tác ??ng tr?c ti?p lên l??ng m? th?a ???c tích t? trong c? th? b?y lâu nay, chuy?n hóa và ?ào th?i thông qua h? bài ti?t
Khi s? d?ng TPCN gi?m cân Rich Slim USA giúp quá trình thúc ??y ch?t béo và ng?n ch?n v?t li?u không ph?i ch?t béo chuy?n ??i thành d?ng ch?t béo. Rich Slim gi?m cân s? ?em ??n cho b?n nh?t là ch? em ph? n? vòng eo thon g?n
V?i nh?ng thành ph?n ch?c n?ng có trong viên gi?m cân Rich Slim giúp cho b?n duy trì s? cân b?ng calo h?p thu vào c? th? làm ki?m soát l??ng calo không ch?t béo chuy?n ??i thành chuy?n hóa ch?t béo và ??t cháy các ch?t béo không ng?ng.
Bên c?nh ?ó viên u?ng gi?m cân Rich Slim USA còn có tác d?ng giúp b?n làm m?n ???ng ru?t và làm s?ch h? th?ng ru?t. S? d?ng TPCN gi?m cân Rich Slim còn giúp cho vi?c thúc ??y thông ti?u , ?ào th?i nh?ng ??c t? th?a và giúp tr? ??m và còn làm t?y s?ch ?i nh?ng mùi hôi qua ???ng mi?ng ? trong c? th?
V?i viên u?ng gi?m cân Rich Slim c?a M? s? giúp b?n có ???c m?t thân hình chu?n nh? m? ??c, làn da ???c m?n màng và tr?ng sáng mang ??n cho b?n tràm ??y s?c s?ng cho b?n có ???c c?m giác t? tin trong cu?c s?ng. ??c bi?t s? d?ng viên u?ng gi?m cân Rich Slim m?t l?n và mãi mãi b?n s? không ph?c h?i tr? l?i m?t tr?ng l??ng nào n?a
6. D?m ?en gi?m cân Orihiro Nh?t B?n
Theo nh? m?t s? nh?ng ph?n h?i c?ng nh? nh?n xét ?ánh giá c?a ng??i dùng thì viên d?m ?en gi?m cân Orihiro Nh?t B?n là có tác d?ng r?t t?t trong vi?c gi?m cân, bên c?nh ?ó gi?m cân Orihiro còn có tác d?ng r?t tuy?t v?i cho s?c kh?e và ???c cho m?t trong nh?ng s?n ph?m x?ng ?áng ???c ng??i dùng tin t??ng s? d?ng
Tác d?ng tuy?t v?i mà d?m ?en gi?m cân Orihiro Nh?t B?n d?ng viên mang ??n
D?m ?en Nh?t B?n Orihiro giúp gi?m cân
S? d?ng gi?m ?en Nh?t B?n giúp ?ánh tan ?i m? th?a nh?t là ? vùng b?ng, ?ùi, chân, b?p tay…..
V?i nh?ng ng??i có s?c kh?e không ???c t?t, c? th? th??ng xuyên m?t m?i thì s? d?ng d?m ?en Nh?t B?n là m?t gi?i pháp tuy?t v?i cho c? th? c?a b?n
Bên c?nh ?ó gi?m ?en Nh?t b?n còn giúp cho ch? em ph? n? có ???c làn da ??p và tóc óng m??t.
Gi?m ?en orihiro Nh?t B?n là th?c ph?m ch?c n?ng không ph?i là thu?c gi?m cân nh?ng có m?t công d?ng vô cùng tuy?t v?i không thua kém nh?ng lo?i thuoc giam can khác. ?i?m c?ng cho em này là không gây nên nh?ng tác d?ng ph? nh? các lo?i thu?c gi?m cân khác nên b?n an tâm s? d?ng r?t an toàn cho c? th?
D?m ?en Nh?t B?n Orihiro cho s?c kh?e
S? d?ng giam den nh?t b?n còn giúp ng?n ng?a r?t t?t ??i v?i b?nh nhân ung th? tr?c tràng
S?n ph?m viên d?m ?en nh?t b?n còn giúp cân b?ng cholesterol, ng?n ng?a tình tr?ng loãng x??ng.
V?i gi?m ?en Nh?t b?n còn có tác d?ng ch?ng oxy hóa, duy trì huy?t áp ???c ?n ??nh, l?u thông máu ???c t?t và tránh các c?n b?nh v? tim m?ch
7. Viên u?ng gi?m cân Sumbeau
??ng ??u trong danh sách các lo?i gi?m cân t?t nh?t hi?n nay ?ó là SUMBEAU – ?ã ???c ki?m ch?ng là s?n ph?m an toàn do c?c ki?m tra v? sinh an toàn th?c ph?m t?i Pháp ki?m ??nh v? ch?t l??ng và s?n ph?m và ???c B? Y T? C?C AN TOÀN TH?C PH?M VI?T NAM ki?m tra tr??c khi ???c phân ph?i trên th? tr??ng.
Em này ???c xem là s?n ph?m gi?m cân t?t nh?t v?i các thành ph?n nh? b?t guarana, b?t x??ng r?ng Nopal,.. s? giúp cho quá trình gi?m cân c?a b?n hi?u qu? h?n.
Bên c?nh giúp ch? em chúng ta l?y l?i vóc dáng thì Sumbeau còn giúp b?n s? h?u c? tóc kh?e ??p và làn da tuy?t v?i n?a. Sumbeau chính là s? l?a ch?n tuy?t v?i khi b?n ?ang phân vân tìm m?t s?n ph?m thu?c gi?m cân t?t nh?t.
Tr??c nh?ng chia s? v? s? th?t v?ng ??i v?i các lo?i thu?c gi?m cân c?a các ch? em trong các ví d? trên, chúng tôi nh?n ra r?ng m?i ng??i ?ang c?n tìm thu?c gi?m cân nhanh trong 1 tu?n v?a an toàn l?i hi?u qu?.
Sumbeau chính là s?n ph?m ch?c n?ng gi?m cân nhanh nh?t trong 1 tu?n ???c nhi?u chuyên gia khuyên dùng b?i tính an toàn và hi?u qu? mà s?n ph?m ?em l?i.
Sumbeau chính là gi?i pháp ???c các chuyên gia khuyên dùng b?i vì ???c ?i?u ch? v?i công ngh? hi?n ??i nh?t t? Pháp. V?i Sumbeau, b?n có th? hóa l?ng và gi?i phóng ???c t?i m?t kh?i l??ng kg th?a ?áng k? mà không lo b?t kì s? nguy h?i nào.
Thành ph?n
Sáu viên ch?a:
• B?t Guarana (Paullinia cupana Kunth) 540 mg
• Chi?t xu?t trà xanh (Thea sinensis) 420 mg
• B?t x??ng r?ng Nopal (Opuntia ficus indica) 360 mg
• Chi?t xu?t qu? mâm xôi 180 mg
• Chi?t xu?t d?a (Ananas comosus) 180mg
• B?t Grape Marc (Vitis vinifera) 180 mg
• Chi?t xu?t ?u ?? (Carica papaya) 120 mg
Công d?ng
• Giúp b?n gi?m h?p th? ch?t béo.
• Giúp gi?m tình tr?ng th?a cân, béo phì.
• K?t h?p t?p luy?n và ?n u?ng h?p lý ?? ??t hi?u qu?.
Cách s? d?ng
• U?ng sau ?n vào b?a tr?a và b?a t?i.
• H? tr? gi?m cân: 6 viên/ngày chia 2 l?n.
• Duy trì vóc dáng: 4 viên/ngày chia 2 l?n.
L?u ý: Không dùng cho ph? n? có thai và cho con bú, các ??i t??ng là tr? d??i 14 tu?i. S?n ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.
8. Thu?c gi?m cân Green Coffee Bean chính hãng
Green Coffee Bean là s?n ph?m h? tr? gi?m cân ??m b?o ??p ?i ?ôi v?i kho?. V?a s? h?u thân hình g?n gàng, cân ??i, da ??p, dáng xinh, b?n còn t? tin v?i s? d?o dai, n?ng ??ng, kh?e kho?n c?a c? th?.
Dù không áp d?ng ch? ?? ?n kiêng ??c bi?t nào, h?t cà phê xanh v?n có th? giúp ng??i th?a cân, béo phì gi?m ?áng k? tr?ng l??ng c?a mình.
Viên u?ng gi?m cân Green Coffee Bean gi? nguyên các ho?t tính quý giá giúp c?i thi?n t? l? trao ??i ch?t, ??y m?nh tiêu hao ch?t béo nh?ng v?n t?ng c??ng n?ng l??ng cho các ho?t ??ng b?n r?n trong ngày.
Green Coffee Bean ???c phân ph?i toàn c?u b?i t?p ?oàn General Nutrition Hoa K? và ???c nh?p kh?u theo con ???ng h?i quan chính th?ng, thông qua quá trình ki?m duy?t g?t gao c?a B? Y t? C?c An toàn Th?c Ph?m, c?p gi?y phép ch?ng nh?n s? 2092/2014/ATTP-XNCB ???c phép l?u hành trên toàn qu?c nên b?n có th? hoàn toàn tin t??ng vào ch?t l??ng s?n ph?m, yên tâm s? d?ng.
Thành ph?n
• H?t cà phê còn xanh có tác d?ng gi?m cân hi?u qu? nh? hàm l??ng aixit Chlorogenic cao, ng?n ch?n s? tích l?y ch?t béo, h?n ch? s? h?p th? Carbs và thúc ??y gi?m cân b?ng cách ?i?u ch?nh l??ng ???ng h? tr? gi?m cân hi?u qu?.
• Ellulose thúc ??y tiêu hao nhi?t l??ng c? th? nhanh h?n ?? gi?m cân d? dàng nhanh chóng h?n. ??c bi?t, v? nang cellulose còn ch?a nhi?u d??ng ch?t có tác d?ng làm ??p, s?n ch?c da.
• V? g?o mang ??n l?i ích tuy?t v?i cho s?c kh?e và giúp gi?m cân hi?u qu? tiêu bi?u là hàm l??ng ch?t x? cao cùng v?i ch?t d?u, vitamins, ch?t khoáng. Tinh ch?t d?u tocotrienol factor (TRF) trong v? g?o có tác d?ng kh? tr? ch?t hóa h?c gây ra hi?n t??ng ?ông máu, gi?m thi?u tình tr?ng m? trong máu và các b?nh liên quan ??n h? tim m?ch.
• Silica giúp c? th? gi?m c?m giác thèm ?n, ??ng th?i cung c?p nh?ng vi ch?t c?n thi?t cho s?c kho? nh? vitamin B, vitamin C và n?ng l??ng nuôi d??ng c? th? trong quá trình ?ào th?i ch?t béo nhanh chóng.
Công d?ng
• ??t cháy m? th?a trong c? th?, bi?n chúng thành m?t d?ng n?ng l??ng, còn m? ph?n thì ???c ?ào th?i ra ngoài, giúp b?n gi?m cân không c?n lo ng?i s? t?ng cân tr? l?i sau khi ng?ng s? d?ng,ng?n ch?n c?n thèm ?n giúp ng??i s? d?ng gi?m ???c l??ng calo d? th?a cung c?p vào c? th?.
• Không làm c? th? b?n b? tr?ng, nhão và không gây tiêu ch?y nh? các s?n ph?m khác.
• Không gây các tri?u tr?ng m?t m?i, ?au ??u, bu?n nôn, chóng m?t,…
• Có tác d?ng gi?m cân nhanh, an toàn
Cách s? d?ng
M?i ngày ch? c?n u?ng 2 viên vào bu?i sáng và bu?i t?i, m?i l?n m?t viên tr??c b?a ?n 30 phút v?i 100ml n??c ?m. (Các b?n khi u?ng thu?c gi?m cân nh? ?n sáng ??y ?? nhé).
Vì quá trình gi?m cân s? khi?n c? th? t?ng c??ng quá trình trao ??i ch?t và bài ti?t vì v?y các b?n nên s? d?ng nhi?u n??c t?m 2-4 lít/ ngày nhé.
9. Viên u?ng gi?m cân Collagen Slim
Sau s? thành công v??t ngoài mong ??i c?a s?n ph?m Slimfit USA, nhà s?n xu?t chính th?c ra m?t s?n ph?m m?i viên gi?m cân Collagen Slim USA – mang th??ng hi?u Nguy?n Cao K? Duyên, ch? ???c s?n xu?t và phân ph?i ??c quy?n cho th? tr??ng Vi?t Nam.
V?a gi?m cân hi?u qu? l?i v?a có làn da kho? ??p b?n không nên b? qua dòng s?n ph?m Collagen Slim USA, ?ây là m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m gi?m cân cao c?p, c?i ti?n c?a K? Duyên House mang ??n công d?ng v??t tr?i, giúp gi?m cân nhanh chóng và ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho s?c kh?e.
V?i Collagen Slim khi b?n s? d?ng b?n còn ???c b? sung thêm m?t l??ng collagen cho da – m?t lo?i protein d?ng s?i, là m?t ph?n t?t y?u c?a da, giúp nâng ?? da t? bên trong, làm cho da s?n ch?c, ??m b?o cho v? ??p m?n màng làn da.
Chính vì th?, vi?c b? sung thêm collagen là r?t quan tr?ng cho s?c kh?e c?a da vì nó giúp duy trì c?u trúc c?a da có ?àn h?i cao.
Thành ph?n
• Viên gi?m cân Collagen Slim USA ???c chi?t xu?t t? các thành ph?n th?o d??c t? nhiên nh?: mù t?t (Mustard), h?t trái bã ??u (Cassia Seed), lá dâu t?m (Mulberry leaf extract), lá sen (Lotus leaf), th?o quy?t minh (Coisis), tinh b?t (Medical Amylum)…
• Collagen Slim USA giúp t?ng c??ng chuy?n hoá giúp gi?m m? th?a trong c? th?, ng?n ch?n l??ng m? th?a ?i vào c? th?.
• Ngoài ra còn có d??ng ch?t Collagen và các lo?i vitamin A, B1, B6 có trong viên u?ng gi?m cân Collagen Slim USA còn giúp làm ??p và ch?ng lão hoá, mang ??n m?t làn da s?n ch?c m?n màng.
Công d?ng
• T?ng c??ng kh? n?ng trao ??i ch?t, có th? s? d?ng th??ng xuyên ?? gi?m cân ho?c dùng v?i li?u l??ng theo ch? ??nh ?? b?o v? cân n?ng mà không ?nh h??ng ??n s?c kh?e..
• Gi?i h?n h?p th? ch?t béo, giúp ng?n ng?a hi?n t??ng t?ng cân tr? l?i, chuy?n hóa m? thành n?ng l??ng, t?ng c??ng n?ng l??ng cho m?t ngày ho?t ??ng hi?u qu?.
• Giúp t?ng c??ng vi?c u?ng n??c, ?n nhi?u hoa qu?, giúp c? th? phát tri?n kh?e m?nh và ng?n ch?n s? thèm ?n.
• Làm s?ch, gi?i ??c, mang ??n tinh th?n tho?i mái, mang l?i làn da t??i tr?, m?n màng, không b? khô c?n, nh?n nheo hay n?i m?n.
• Gi?m cân nhanh chóng, an toàn và hi?u qu?
• Ch?ng lão hóa, ng?n ng?a n?p nh?n, t?ng c??ng s?c kh?e.
Cách s? d?ng
?? có k?t qu? t?t nh?t b?n c?n k?t h?p cùng v?i t?p th? d?c có th? giúp b?n gi?m ??n 7kg trong tháng ??u. U?ng m?i ngày 1 viên bu?i sáng ho?c bu?i tr?a u?ng cùng v?i nhi?u n??c.
10. Thu?c gi?m cân Orlistat Stada
Orlistat Stada là s?n ph?m giúp gi?m cân, khi s? d?ng s?n ph?m này s? giúp tiêu hao n?ng l??ng và ??t cháy ch?t béo g?p nhi?u l?n mà không ph?i áp d?ng ch? ?? ?n kiêng kh?t khe và các hình th?c ho?t ??ng th? thao m?nh.
S?n ph?m ???c ch? ??nh h? tr? cùng v?i ch? ?? ?n gi?m nh? calo trong ?i?u tr? béo phì và ng?a t?ng cân tr? l?i ? b?nh nhân có ch? s? kh?i c? th? (BMI ? 30 kg/m2) ho?c th?a cân (BMI ? 27 kg/m²) kèm theo các y?u t? nguy c? (nh? cao huy?t áp, ti?u ???ng, t?ng lipid huy?t).
Thành ph?n
M?i viên nang Orlistat STADA 120mg ch?a: Orlistat (vi h?t)……………………….120 mg
L?u ý: Tác d?ng ph? th??ng g?p nh?t là thay ??i nhu ??ng ru?t (BM). Các tác d?ng ph? khác bao g?m: có ??m d?u trên ?? lót ho?c trên qu?n áo, c? ru?t co bóp m?nh, phân l?ng, phân nh?n ho?c m?, t?ng s? l?n ?i tiêu, khó ki?m soát nhu ??ng ru?t, ?au ho?c khó ch?u ? vùng tr?c tràng, ?au b?ng.
Chu k? kinh nguy?t không ??u, ?au ??u, lo l?ng, n?i m? ?ay, phát ban, ng?a, khó th? ho?c khó nu?t, ?au d? dày nghiêm tr?ng ho?c liên t?c, m?t m?i quá m?c ho?c y?u ?t, bu?n nôn, nôn, ?n m?t ngon, ?au ? ph?n trên bên ph?i c?a d? dày, vàng da ho?c m?t, n??c ti?u có màu s?m, phân có màu nh?t.
Không s? d?ng s?n ph?m n?u d? ?ng v?i b?t k? thành ph?n nào c?a thu?c.
Công d?ng
?i?u tr? béo phì và ng?a t?ng cân tr? l?i ? ng??i l?n và thanh thi?u niên.
S?n ph?m còn giúp l??ng m?, ch?t béo tích t? lâu ngày trong c? th? s? b? ?ánh tan và ?ào th?i ra kh?i c? th? m?t cách t? nhiên nh?t. Cùng v?i ?ó s? giúp gi?m kh? n?ng h?p th? l??ng ch?t và Calo ???c chuy?n hóa vào trong c? th? giúp gi?m cân hi?u qu? mà không h? ?nh h??ng ??n s?c kh?e.
Cách s? d?ng
• Trên 12 tu?i: 120 mg x 1 viên x 3 l?n/ngày trong m?i b?a ?n có ch?t béo.
• T? 18 tu?i tr? lên: 60 mg x 1 viên x 3 l?n/ngày trong m?i b?a ?n có ch?t béo.
Nên u?ng thu?c v?i n??c ngay tr??c, trong khi ?n ho?c cho ??n 1 gi? sau m?i b?a ?n chính. N?u b? l? m?t b?a ?n ho?c b?a ?n không có ch?t béo thì không c?n dùng orlistat. Li?u dùng quá 3 l?n/ ngày không t?ng thêm l?i ích.
T?ng k?t
Trên ?ây là 10 lo?i thu?c gi?m cân an toàn và hi?u qu? nh?t hi?n nay ?ã ???c B? y t? công nh?n nên b?n có th? yên tâm s? d?ng ???c. Hy v?ng bài vi?t c?a mình ?ã giúp b?n tìm ???c m?t s?n ph?m gi?m cân phù h?p cho mình và còn giúp làm ??p n?a. Chúc các b?n gi?m cân thành công nh? mong mu?n nha.
Cách ?? S? d?ng thu?c gi?m cân m?t cách an toàn
Có khá nhi?u s?n ph?m và ch??ng trình gi?m cân ???c qu?ng cáo v?i ng??i tiêu dùng, bao g?m n??c hoa qu? gi?m cân, gi?i ??c, ho?c thu?c u?ng giúp gi?m cân. M?c dù h?u h?t các lo?i thu?c này ??u là thu?c u?ng không c?n kê toa, có m?t s? ?i?u mà b?n c?n ph?i l?u ý khi s? d?ng chúng. Nhi?u lo?i không ???c FDA (C?c Qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m Hoa K?) ki?m nghi?m tính hi?u qu? ho?c ?? an toàn. Am hi?u càng nhi?u càng t?t và ??ng th?i th?n tr?ng s? giúp b?n qu?n lý cân n?ng trong khi dùng thu?c gi?m cân.
Hi?u rõ nhãn hi?u c?a thu?c gi?m cân
• Nghiên c?u v? th?c ph?m b? sung tr?c tuy?n. Tr??c khi tìm mua b?t k? m?t lo?i thu?c gi?m cân không c?n kê toa nào, b?n nên dành th?i gian ?? nghiên c?u v? chúng tr?c tuy?n.
• Ngu?n thông tin ?áng tin c?y bao g?m trang web c?a chính ph?, nghiên c?u khoa h?c, ho?c trang web c?a b?nh vi?n/tr?m y t?. Nghiên c?u ???c ti?n hành b?i chính công ty s?n xu?t ho?c theo l?i khuy?n ngh? c?a siêu sao, t?p chí, ho?c báo chí nói chung ??u không ?áng tin.
• ??c l?i tuyên b? giúp gi?m cân. H?u h?t các lo?i thu?c gi?m cân không c?n kê toa s? qu?ng cáo kèm theo l?i tuyên b? giúp gi?m cân. ?i?u quan tr?ng là b?n c?n ph?i hi?u r?ng nh?ng l?i tuyên b? này không ???c FDA ?i?u ch?nh và có th? không ?úng s? th?t.
• Tìm hi?u v? tác d?ng ph? có th? x?y ra. M?i lo?i thu?c, ngay c? thu?c ?ã ???c kê toa, ??u kèm theo danh sách tác d?ng ph? có th? xu?t hi?n. M?c dù khá hi?m, nh?ng b?n c?n ph?i bi?t chính xác ?nh h??ng c?a th?c ph?m ch?c n?ng ??n c? th? b?n.
Qu?n lý cân n?ng khi s? d?ng thu?c gi?m cân
• Ph?i có s? ??ng ý c?a bác s? tr??c khi dùng b?t k? m?t lo?i thu?c gi?m cân nào. Bác s? c?a b?n c?n ph?i ti?n hành xét nghi?m v?t lý c? b?n và xem xét ti?n s? thu?c và b?nh lý hi?n t?i c?a b?n. H? s? có kh? n?ng xác ??nh xem li?u gi?m cân ho?c dùng thu?c gi?m cân có an toàn và phù h?p v?i b?n hay không.
• U?ng thu?c theo ch? ??nh. ??c k? h??ng d?n tr??c khi s? d?ng b?t k? m?t lo?i thu?c gi?m cân nào. Tuân theo ?úng h??ng d?n và nh? ghi chú l?i b?t k? m?t tác d?ng ph? ho?c s? gi?m cân nào mà b?n g?p ph?i.
• U?ng ?? n??c m?i ngày. Nhi?u lo?i thu?c gi?m cân khi?n c? th? b?n m?t n??c thông qua quá trình ti?u ti?n. M?t s? lo?i ?óng vai trò nh? thu?c l?i ti?u ho?c có ch?a thành ph?n có tác d?ng t??ng t?.
• Cân nh?c s? d?ng thu?c gi?m cân theo toa. Có khá nhi?u lo?i thu?c theo toa giúp h? tr? gi?m cân. Nghiên c?u ?ã ch? ra r?ng nh?ng lo?i thu?c này (nh? phentermine ho?c Belviq), khi ???c k?t h?p v?i ch? ?? ?n kiêng và t?p luy?n th? thao có s? giám sát y t?, có th? giúp gi?m cân ?áng k? v? m?t lâm sàng.
Sao Vi?t u?ng thu?c gi?m cân: 3 ng??i u?ng, và hãy xem k?t quar bên d??i
Ca s? Bích Ph??ng và Hòa Minzy th?a nh?n, s?c kh?e ?nh h??ng nghiêm tr?ng, c? th? m?t n??c, ru?t gan c?n cào, toàn thân b?n r?n… khi dùng thu?c gi?m cân. Riêng Hari Won vì do dùng r?t ít, ngoài ra cô v?n ?n c?m k?t h?p v?i u?ng n??c hoa qu? nên không b? tác d?ng ph? c?a lo?i thu?c này.
Bích Ph??ng: Ng??i b? m?t n??c, c? th? b?n r?n, lúc nào c?ng nh? b? c?m
N?m 2015, Bích Ph??ng có chi?u cao 1m67 nh?ng s? h?u cân n?ng 53Kg. Lúc ?y, cô khá lúng túng trong vi?c gi?m cân. Áp d?ng các ph??ng pháp ??c ???c trên m?ng, ho?c ai ch? cho cách gì, cô ??u làm theo, k? c? vi?c u?ng thu?c gi?m cân.

Bích Ph??ng m?m m?m khi x?a (trái) và thân hình ki?u di?m hi?n t?i (ph?i)
Trong vòng 20 ngày dùng thu?c, Bích Ph??ng ?ã gi?m ???c 6kg nh? mong mu?n, nh?ng tác d?ng ph? c?a lo?i thu?c này khi?n s?c kh?e c?a n? ca s? "Bùa yêu" ?nh h??ng nghiêm tr?ng: c? th? b? m?t n??c, toàn thân b?n r?n, lúc nào c?ng nh? b? c?m. Bích Ph??ng r?t lo l?ng, cô d?ng u?ng thu?c và h?i ý ki?n bác s? thì ???c bi?t, thu?c gi?m cân s? làm chán ?n, d?n ??n tình tr?ng c? th? b? m?t n??c, m?t s?c nên cân n?ng gi?m nhanh chóng và r?t h?i s?c kh?e. N?u d?ng u?ng thu?c, cân n?ng s? tr? l?i nh? c?. Và ?úng nh? vây, khi Bích Ph??ng d?ng u?ng thu?c, cân n?ng c?a cô tr? v? m?c ban ??u. Quá s? hãi thu?c gi?m cân, Bích Ph??ng chuy?n sang t?p gym và ?n low-carb.
Hòa Minzy: U?ng ??n ngày th? 5 b? nôn m?a gi?a ???ng
C?ng nh? Bích Ph??ng, Hòa Minzy tìm ??n thu?c gi?m cân v?i hy v?ng có ???c thân hình g?n gàng m?t cách nhanh chóng. Nh?ng sau khi u?ng, n? ca s? c?m th?y c? th? ki?t qu?, ru?t gan c?n cào, c?ng v?i vi?c mùi c?a lo?i thu?c gi?m cân mà Hòa Minzy t? là "r?t ghê", nên dùng ??n ngày th? 5 thì cô b? nôn m?a. C?m th?y hoang mang v? lo?i thu?c ?ang dùng nên Hòa Minzy d?ng ngay l?p t?c dù ch?a gi?m ???c cân nào. Sau ?ó cô chuy?n sang áp d?ng ph??ng pháp lành m?nh: u?ng n??c su?i, n??c chanh mu?i, ?n khoai lang và chu?i.

Hòa Minzy tr??c và sau gi?m cân
Hari Won: Ch? dùng r?t ít ?? h?n ch? s? thèm ?n khi c?n gi?m cân quy?t li?t
Kho?ng tháng 04/2017, th?i ?i?m sau khi t? ch?c l? c??i v?i Tr?n Thành ???c 4 tháng, Hari Won b?t ng? xu?t hi?n v?i vóc dáng thanh m?nh khác h?n thân hình ??y ?à tr??c kia. Hari Won gi?i thích, cô g?y nhanh nh? v?y là do s? d?ng thu?c gi?m cân. Nh?ng Hari ch? dùng r?t ít ?? h?n ch? s? thèm ?n, sau kho?ng 1 tháng thì d?ng l?i. Bà xã Tr?n Thành cho bi?t, khi dùng thu?c gi?m cân cô v?n ?n c?m nh?ng ít h?n bình th??ng. Trong 3 b?a chính, cô u?ng n??c trái cây xen k? ?? không có c?m giác ?ói và t?p th? d?c cho c? th? s?n ch?c. Có l? vì th? mà Hari Won không b? tác d?ng ph? c?a thu?c gi?m cân ch?ng?

Hari Won thu? còn ??y ?à và vóc dáng m?nh mai sau khi gi?m cân
Các tìm ki?m liên quan ??n thu?c gi?m cân
thu?c gi?m cân lic
u?ng thu?c gi?m cân ?úng cách
tác h?i c?a thu?c gi?m cân
thu?c gi?m cân bà dung
thu?c gi?m cân c?a m?
thu?c gi?m cân golean
thu?c gi?m cân cho nam
thu?c gi?m cân thái lan
cách gi?m cân an toàn
ch? ?? ?n kiêng gi?m cân
th?c ??n hàng ngày giúp gi?m cân
th?c ??n gi?m cân trong 1 tháng
th?c ??n gi?m cân trong 7 ngày
ch? ?? ?n kiêng gi?m cân trong 1 tu?n
thu?c gi?m cân
ch? ?? gi?m cân