Comentários do leitor

M?o cai thu?c lá : 10 cách + thu?c cai thu?c lá c?c nhanh, áp d?ng là thành công

por Keeley Benn (2019-07-03)


Cách cai nghi?n thu?c lá c?c nhanh b?ng m?o dân gian, v?a ??n gi?n, không t?n ti?n l?i hi?u qu?, giúp b?n không còn l? thu?c vào lo?i ch?t gây nghi?n ??c h?i này n?a.

Theo th?ng kê n?m 2014, ng??i Vi?t nam ?ã b? ra t?i 22.000 t? ??ng cho tiêu dùng thu?c lá. M?i n?m, g?n 40.000 ng??i t? vong vì các b?nh do có liên quan t?i thu?c lá. ??c bi?t, s? ng??i ch?t do s? d?ng thu?c lá nhi?u h?n s? ng??i ch?t do HIV/AIDS, s?t rét và b?nh lao c?ng l?i.

B?n có nh? t?i sao b?n l?i hút và b? nghi?n thu?c lá không ?
B?n có nh? t?i sao b?n l?i hút và b? nghi?n thu?c lá không ?
Thông th??ng ng??i hút thu?c lá s? nghi?n qua ba giai ?o?n:

Nghi?n tâm lý: b?t ??u có nh?ng quan ?i?m l?ch l?c v? thu?c lá, nh? nh?n ??nh thu?c lá là m?t bi?u t??ng c?a s? "tr??ng thành", "nam tính", "sành ?i?u"…;
Nghi?n hành vi: hút thu?c lá tr? nên m?t thói quen, m?t ph?n x? có ?i?u ki?n ???c c?ng c? b?ng hình th?c l?p ?i l?p l?i qua nhi?u n?m tháng, ví d? hút thu?c khi u?ng cà phê, sau b?a ?n, khi g?p g? b?n bè, khi vi?t lách, làm vi?c c?ng th?ng…lâu d?n thành thói quen khó b?
Nghi?n th?c th?: khi ch?t nicotine ?ã có tác ??ng lên quá trình ho?t ??ng c?a h? th?ng th?n kinh khi?n ng??i hút thu?c lá có c?m giác h?ng ph?n, gi?m lo l?ng, t?ng kh? n?ng t?p trung, và khi cai b? thu?c lá, ng??i nghi?n hút thu?c lá c?m th?y bu?n bã, lo l?ng, b?t r?t, m?t ng?, khó t?p trung, v?t vã vì h? th?n kinh c?a h? ?ã quen v?i s? hi?n di?n c?a nicotine trong máu. ?ây là h?i ch?ng cai thu?c lá, nguyên nhân hàng ??u khi?n vi?c cai nghi?n th?t b?i.
Mu?n b? thu?c lá ph?i lo?i b? ba ch??ng ng?i v?t này. ?a s? ch? c?n lo?i b? y?u t? tâm lý + hành vi là b? ???c thu?c lá. C?ng có ng??i c?n dùng ??n thu?c h? tr?.

Chu?n b? tinh th?n v?i tri?u ch?ng cai thu?c lá
Chu?n b? tinh th?n v?i tri?u ch?ng cai thu?c lá
Khi ng??i hút thu?c c? g?ng c?t gi?m ho?c t? b? thu?c lá, vi?c thi?u h?t nicotine s? d?n ??n các tri?u ch?ng cai thu?c có liên quan ??n c? th? ch?t l?n tinh th?n. V? th? ch?t, c? th? s? có ph?n ?ng l?i vì thi?u h?t nicotine. V? tinh th?n, ng??i hút thu?c ph?i ??i m?t v?i vi?c t? b? m?t thói quen, d?n ??n nh?ng thay ??i r?t l?n v? hành vi. V? m?t c?m xúc, ng??i hút c?m th?y nh? m?t ?i m?t ng??i b?n thân. ?? thành công trong quá trình b? thu?c, ng??i hút c?n ph?i tìm các bi?n pháp gi?i quy?t tri?t ?? ???c 3 y?u t? nghi?n thu?c lá k? trên.

Các tri?u ch?ng ?ói thu?c thông th??ng s? xu?t hi?n trong kho?ng vài gi? sau m?i l?n hút thu?c và ??t ??nh cao sau 2 ??n 3 ngày, khi h?u h?t l??ng nicotine c?ng nh? nh?ng ph? ph?m ?i kèm ?ã thoát ra kh?i c? th?. B?n s? c?m th?y khó ch?u và b?c b?i trong kho?ng vài ngày, có khi là vài tu?n. Nh?ng n?u v??t qua ???c giai ?o?n này, b?n s? d?n d?n tr? nên bình t?nh l?i và c?m nh?n ???c c? th? ?ang tr? nên kh?e kho?n h?n. Cùng tham kh?o bài vi?t h?i ch?ng cai thu?c lá ?? chu?n b? tinh th?n v?ng vàng ?? cai thu?c lá b?n nhé.

Hành trình 7 giai ?o?n cai thu?c lá thành công
Hành trình 7 giai ?o?n cai thu?c lá thành công
Cai thu?c lá là m?t quá trình lâu dài và tr?i qua nhi?u khó kh?n, ?i?u này không m?y d? dàng v?i nh?ng ng??i hút thu?c lâu n?m. Chính s? kiên trì và n? l?c cùng v?i nh?ng ph??ng pháp cai thu?c khoa h?c s? ??a ??n thành công.

M?i giai ?o?n là là nh?ng h??ng d?n c? th? ?? ng??i cai thu?c lá có m?t cách nhìn toàn di?n v? hành trình cai thu?c lá. D??i ?ây là tóm t?t các giai ?o?n c?a hành ??ng b? thu?c lá:

Cai thu?c lá giai ?o?n 1: Quy?t tâm
?ây là giai ?o?n mà ng??i hút thu?c lá c?n có m?t quy?t tâm cao, v?ng vàng ?? th?c s? b?t ??u v?i cu?c chi?n này. N?u b?n v??t qua ???c giai ?o?n này s? là b??c ??m v?ng ch?c cho các giai ?o?n sau. Trong giai ?o?n này, hãy chu?n b? th?t t?t và ?? ni?m tin t? b? thu?c lá b?n nhé.

Cai thu?c lá giai ?o?n 2: Ch?n ngày
Ý ngh? v? vi?c b? thu?c ?ã nhen nhóm nh?ng ng??i hút ch?a th?c s? s?n sàng ?? th?c hi?n v?i n? l?c nghiêm túc thì ?ây chính là lúc b?n c?n cho mình s? l?a ch?n ?? b? thu?c lá b?ng vi?c chú ý ch?n ngày b?t ??u hành trình cai thu?c lá hi?u qu?.

Cai thu?c lá giai ?o?n 3: Th? thách
Trong lúc này vi?c khó kh?n nh?t chính là v??t qua t?t c? cám d? trong quá trình cai thu?c lá. Th?t s?, tr??c nh?ng cám d? này khi?n b?n c?m th?y khó ch?u, b?t r?t tuy nhiên v?i m?t tinh th?n v?ng vàng b?n c?ng có th? v??t qua ???c, d?n d?n b?n s? không b? l? thu?c vào thu?c lá n?a.

Cai thu?c lá giai ?o?n 4: Qu?n lý thói quen
?ây là gia ?o?n mà b?n qu?n lý thói quen th??ng ngày ?? quên ?i ?i?u thu?c b?ng nh?ng vi?c có ích h?n ?? xóa tan c?m giác thèm thu?c cùng v?i ?ó là s? h? tr?, khích l? to l?n t? ng??i thân và b?n bè khi cai thu?c, ngoài ra ?ó chính là vi?c h?c nh?ng k? n?ng m?i lành m?nh và t?t cho s?c kh?e.

Cai thu?c lá giai ?o?n 5: ??i phó v?i c?ng th?ng
B?n có bi?t c?ng th?ng c?ng có th? khi?n b?n thèm hút thu?c? N?u b?n t?ng d?a vào hút thu?c ?? ki?m soát c?ng th?ng và xem ?i?u thu?c lá là "thu?c an th?n" c?a b?n, c? th? b?n ?ã h?c ???c cách k?t h?p hai c?m giác c?ng th?ng và hút thu?c v?i nhau. Ngh?a là, n?u m?t tình hu?ng c?ng th?ng xu?t hi?n ngay sau khi b?n b? thu?c lá, c?n thèm nicotine không ch? có th? tái phát mà còn r?t khó ki?m soát. Trong giai ?o?n này, chúng tôi chia s? cho b?n cách ??i phó v?i c?ng th?ng khi b? thu?c lá m?t cách h?u ích nh?t.

Cai thu?c lá giai ?o?n 6: Ph?n th??ng
Cai ???c thu?c lá thành công ?ã là m?t n? l?c r?t l?n ??i v?i b?n thân. B?ng cách ??ng viên, khích l?, b?n có th? t? th??ng cho b?n thân khi cai thu?c lá b?ng nh?ng món quà mà b?n yêu thích. Tuy nhiên b?n hãy luôn nh? r?ng không bao gi? ???c d? dãi v?i chính mình, t? h?a v?i lòng là không ???c mua nh?ng s?n ph?m có ch?a nicotine.

Cai thu?c lá giai ?o?n 7: T? bi?t thu?c lá
?ây là giai ?o?n cu?i cùng trong hành trình ??y gian truân này. Vi?c v?p ngã và tái nghi?n v?n có th? di?n ra n?u nh? b?n không c? g?ng. N?u không bao gi? ngh? ??n vi?c hút th??c n?a thì chúc m?ng b?n ?ã kiên trì ?i ??n ?ích hành trình cai thu?c lá hi?u qu?.

Cách cai thu?c lá khoa h?c
Cách cai thu?c lá khoa h?c
Theo khuy?n cáo c?a T? ch?c Y t? Th? gi?i WHO, ba bi?n pháp cai nghi?n thu?c lá hi?u qu? là "?ánh" vào ba quá trình nghi?n thu?c lá:

?i?u tr? nhân th?c, thay ??i hành vi:
Là b??c ??u tiên và r?t quan tr?ng. Ng??i t? v?n c?n ch? ra lý do, hoàn c?nh, môi tr??ng thúc ??y vi?c hút thu?c lá, và lý do c?n ng?ng b? hút. C?ng c?n c?ng c? lý do và quy?t tâm mu?n cai thu?c lá, ít l?m c?ng chuy?n ??i vi?c hút thu?c lá thành m?t ??ng thái khác có l?i cho s?c kh?e h?n.

Dùng ch? ph?m nicotine thay th?:
Bi?n pháp ???c khuyên dùng cho nh?ng tr??ng h?p b? l? thu?c th?c th? n?ng. Nicotine thay th? có th? ???c cung c?p qua nhi?u d?ng khác nhau nh?: viên thu?c nhai, viên thu?c ng?m d??i l??i, nicotine hít (thu?c lá ?i?n t?) và ph? bi?n nh?t là mi?ng dán trên da.

V? nguyên lý, ?ây là m?t cách "hút thu?c không khói", c? th? ???c cung c?p tr?c ti?p nicotine không t? ?i?u thu?c lá. ?i?m khác bi?t duy nh?t là nicotine trong ch? ph?m thay th? th?m vào máu ?n ??nh, ??ng ??u h?n, khi?n c? th? không xuât hi?n h?i ch?ng cai thu?c do quá thi?u nicotine, nh?ng c?ng không t?ng cao ??t ??nh s?ng khoái nên không gây nghi?n.

C?ng c?n l?u ý, nicotine là m?t trong 7.000 hóa ch?t, trong 4.000 ch?t ??c h?i có trong khói thu?c lá. Do ?ó ch? ph?m nicotine thay th? giúp lo?i b? các ch?t ??c này.

Tùy theo cá nhân và m?c ?? nghi?n thu?c, th?i gian dùng nicotine thay th? th??ng kéo dài 1-2 tháng, cá bi?t có th? kéo dài ??n n?a n?m.

?i?u tr? b?ng buprobion và varenicline:
C?ng ???c khuyên dùng cho tr??ng h?p l? thu?c th?c th? n?ng. Buprobion và varenicline tác ??ng lên h? th?ng th?n kinh làm ng??i nghi?n hút thu?c lá gi?m h?n ham mu?n hút thu?c lá.

Ban ??u, v?i c? ch? tác ??ng nh? v?y, bupropion và varenicline ???c hy v?ng là gi?i pháp "?úng g?c" ?? cai thu?c lá. Ti?c r?ng, trong th?c t? khá nhi?u ng??i cai thu?c không ?áp ?ng v?i hai thu?c này, h?n n?a bupropion và varenciline là hai v? thu?c nên ??u có ch? ??nh, ch?ng ch? ??nh v? tác d?ng ph? khó dùng ??i trà không c?n kê toa.

M?o cai thu?c lá dân gian c?c nhanh
So v?i các ch?t gây nghi?n khác nh? r??u, ma túy (morphin, heroin), thu?c lá d? cai h?n nhi?u. Quan tr?ng c?n quy?t tâm và kiên trì. B?n có th? áp d?ng m?t trong nh?ng cách dân gian d? dàng d??i ?ây ?? h? tr? quá trình cai thu?c lá.

Trên c? s? k? th?a kinh nghi?m c?a ng??i x?a, bác s? Hoàng Khánh Toàn gi?i thi?u m?t s? bài thu?c giúp cai nghi?n thu?c lá, thu?c lào ?? ng??i dân tham kh?o và v?n d?ng khi c?n thi?t.

M?o cai thu?c lá dân gian bài 1
Hoa trà hay hoa h?ng trà l??ng v?a ph?i, hãm v?i n??c sôi trong bình kín, sau ch?ng 20 phút là dùng ???c, u?ng thay trà trong ngày.

M?o cai thu?c lá dân gian bài 2
B?ch nhân sâm 15 g, vi?n chí 45 g, ??a long 45 g, rau di?p cá 50g, s?c k? 3 l?n, l?y n??c c?t hòa chung r?i cô ??c b?ng l?a nh?, ch? thêm 100 g ???ng tr?ng, cô ti?p sao cho khi dùng mu?ng múc lên th?y thành s?i, ?? vào ??a s? có xoa d?u ?n khi còn nóng, https://danhgiasanpham.webflow.io/blog-posts/cai-thuoc-la-hoa-nam ??i ngu?i r?i c?t ra thành t?ng mi?ng k?o, ng?m th??ng xuyên ho?c khi mu?n hút thu?c lá thì l?y ra ?n.

M?o cai thu?c lá dân gian bài 3
M?t h?ng l??ng v?a ??. ?n m?t qu? m?t h?ng m?t gi? tr??c khi mu?n hút thu?c lá, ?n liên t?c trong m?t tháng có th? c?t ???c c?n thèm thu?c. Ng??i nghi?n n?ng có th? dùng v?i l??ng nhi?u h?n.

M?o cai thu?c lá dân gian bài 4
Dây bí ?? l??ng v?a ??, r?a s?ch, giã nát, v?t l?y 100 ml, hòa v?i ???ng ?? u?ng, m?i ngày m?t l?n.

M?o cai thu?c lá dân gian bài 5
L??n s?ng m?t con, r??u tr?ng 250 ml, ?em l??n ngâm r??u trong 2 ngày r?i l?y r??u chia u?ng vài l?n.

Top các lo?i thu?c cai thu?c lá hi?u qu? nh?t
1.Thu?c cai thu?c lá nhanh nh?t Smoke out
1.Thu?c cai thu?c lá nhanh nh?t Smoke out
?? giúp cho vi?c cai thu?c lá tr? nên ??n gi?n h?n ?ôi chút, các nhà khoa h?c ?ã nghiên c?u và phát tri?n m?t ph??ng pháp tiên ti?n h?n ?? cai thu?c lá ?ó là s?n ph?m x?t Smoke Out.

Smoke Out là gì? Xu?t x? t? ?âu?

?ây là m?t s?n ph?m chuyên dùng cho nh?ng nghi?n thu?c lá và gi? mu?n thoát kh?i nó!
???c ?óng gói d??i d?ng bình x?t, dung tích 30 ml, b?n có th? x?t kho?ng 150 l?n
S?n ph?m ???c s?n xu?t t?i Nga b?i t?p ?oàn Hendel, m?t t?p ?oàn chuyên s?n xu?t các th?c ph?m ch?c n?ng b?o v? s?c kh?e. B?n có th? tìm hi?u thêm t?i trang web chính th?c c?a Hendel b?ng cách Click vào ?ây
S?n ph?m ???c bán ph? bi?n t?i Nga, Ukraina, Thái Lan, Vi?t Nam…
Ngoài tác d?ng giúp cai thu?c lá s?n ph?m còn giúp h?i th? th?m mát, gi?m các tri?u ch?ng ho, khó th? khi hút thu?c quá nhi?u
Tác d?ng s?n ph?m Smoke Out

B? hút thu?c lá mãi mãi.
Không tái nghi?n l?i ch? trong 25 ngày.
Khôi ph?c s? trao ??i ch?t trong vòng 2 tu?n.
94% ng??i mua ?ã xác nh?n k?t qu? mang l?i.
Không ch?a ch?t nicotine.
Là s?n ph?m s? d?ng li?u pháp thay th? nicotine, giúp gi?m c?m giác thèm và ?c ch? khi không có thu?c lá, t? ?ó làm gi?m d?n s? l??ng hút và ti?n ??n ng?ng hút h?n.
Giúp tinh th?n s?ng khoái, ph?n ch?n.
Giúp gi?m ho, th? nhanh, t? ?ó t?ng kh? ???c các ch?t ? ??ng trong ph?i.
?em ??n h?i th? th?m mát và lo?i b? mùi khó ch?u c?a thu?c lá.
Smoke Out có b?ng thành ph?n thiên nhiên ?n t??ng

Smoke Out có l?i th? h?n so v?i nh?ng s?n ph?m khác nh? b?ng thành ph?n ?n t??ng:

Chi?t xu?t rau má: Có tác d?ng c?i thi?n vi tu?n hoàn ? các t?nh m?ch, mao m?ch, ??ng th?i, giúp gi?m cholesterol máu. Ngoài ra, ch?t Triterpenoids trong rau má c?ng có th? làm gi?m s? lo l?ng, c?ng th?ng ? h? th?n kinh.
Tinh d?u b?c hà (Methol): Có tác d?ng kháng khu?n, giúp h?i th? th?m tho.
Chi?t xu?t lá mã ?? (Plantago Lanceolata): R?t giàu ch?t ??m cùng các ch?t dinh d??ng, bao g?m beta carotene, canxi, vitamin C và K, các d??ng ch?t th?c v?t nh? allantoin, apigenin, aucubin, baicalein, axit oleanolic, sorbitol và tanin. Cây mã ?? t?o ra m?t ác c?m t? nhiên ??i v?i thu?c lá, giúp ng??i nghi?n thu?c lá d? dàng cai. Nó có th? ???c s? d?ng trong các hình th?c khác nhau nh? trà ho?c chi?t xu?t x?t mi?ng.
Chi?t xu?t cây hòe (Sophora Japonica): Giúp h? và ?n ??nh huy?t áp. Ngoài ra, hoa hòe có tác d?ng ch?ng viêm, kháng khu?n hi?u qu?.
C? ch? giúp cai thu?c lá c?a Smoke Out

Hi?n nay có m?t s? cách b? thu?c lá sau:

B? ??n thu?n, chi?n th?ng m?i th? ch? b?ng quy?t tâm c?a b?n. Th??ng ?? quên ?i c?n thèm thu?c b?n nên ch?y b?, t?p th? d?c ??u ??n, ?n các th?c ph?m lành m?nh
Dùng ch? ph?m nicotin thay th?: Cách này th??ng ???c dùng cho nh?ng ng??i ?ã nghi?n quá n?ng, khi b? thu?c x?y ra h?i ch?ng cai. Ch?t khi?n gây nghi?n là Nicotin trong thu?c lá s? ???c thay th? b?ng Nicotin th?c v?t tinh khi?t. Thu?c lá ?i?n t? c?ng là m?t d?ng c?a ph??ng pháp này
Cai thu?c lá b?ng buprobion và varenicline: 2 ch?t này s? tác ??ng lên h? th?n kinh trung ??ng giúp gi?m h?n ham mu?n hút thu?c. Tuy nhiên không ph?i ai c?ng ?áp ?ng v?i chúng, ??ng th?i 2 ch?t này có nh?ng ch? ??nh và ch?ng ch? ??nh riêng nên c?n có s? t? v?n và kê ??n c?a bác s? chuyên khoa m?i có th? s? d?ng. Nói chung nó hi?n không ph? bi?n t?i Vi?t Nam
H??ng d?n s? d?ng Smoke Out

X?t mi?ng, ?n 1-2 l?n.
S? d?ng khi b?t ??u thèm thu?c.
Tránh x?t vào m?t và qu?n áo.
??c k? h??ng d?n s? d?ng trong bao bì tr??c khi dùng.
Kiên trì s? d?ng s? ?em l?i k?t qu? nh? mong mu?n.
Kh?o sát nh?ng ng??i s? d?ng Smoke Out

M?t cu?c kh?o sát nh? ?ã ???c th?c hi?n trên nh?ng ng??i ?ang s? d?ng Smoke Out và nh?n ???c ph?n h?i tích c?c sau:

90% ng??i dùng cho bi?t c?m th?y tinh th?n ph?n ch?n, s?ng khoái, ??c bi?t gi?m c?m giác thèm thu?c rõ r?t.
97% ng??i dùng hài lòng vì tinh th?n luôn ???c tho?i mái, ph?n ch?n.
Nh?ng ng??i tham gia cu?c kh?o sát ???c l?a ch?n ng?u nhiên và có s? tình nguy?n tham gia, ??ng th?i cam k?t th?a mãn các yêu c?u t? phía ban t? ch?c nh?: s? d?ng s?n ph?m Smoke Out ít nh?t trong vòng 1 tháng, s? d?ng s?n ph?m ??u ??n hàng ngày và cam k?t chia s? tr?i nghi?m th?c t? khi s? d?ng…

Mua hàng chính hãng ? ?âu? Giá bao nhiêu

Hi?n s?n ph?m ?ã ???c phân ph?i chính th?c t?i Vi?t Nam v?i giá niêm y?t 1.380.000 vnd, b?n có th? ??t mua hàng chính hãng v?i giá t?t qua website nhà phân ph?i chính th?c.

H??ng d?n mua hàng v?i ?u ?ãi gi?m 50%:

Hi?n t?i nhà phân ph?i ?ang có ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t, gi?m 50% (ch? còn 690.000 vd) chi phí s?n ph?m khi b?n ??ng ký mua hàng t?i ?ây.
B?n ch? c?n ?i?n tên và s? ?i?n tho?i sau ?ó nh?n nút ??t mua (?i?n tho?i)
Trong vòng 24h k? t? b?n nh?n nút ??t mua s? có nhân viên t? v?n g?i ?i?n cho b?n, b?n hãy h?i t?t c? nh?ng gì b?n th?c m?c v?i h?
B?n ch? ph?i tr? ti?n khi nh?n ???c hàng
2.N??c súc mi?ng cai thu?c lá Hoa Nam : b? thu?c ch? trong m?t tu?n
2.N??c súc mi?ng cai thu?c lá Hoa Nam : b? thu?c ch? trong m?t tu?n
Cai thu?c lá Hoa Nam là m?t s?n ph?m ???c các chuyên gia nghiên c?u s?n xu?t nh?m giúp nh?ng ng??i b? nghi?n thu?c lá b? ???c thu?c ?? b?o v? s?c kh?e.

V?i ?u ?i?m là s?n ph?m ??u tiên ???c ?ng d?ng công ngh? nano b?c t?i Vi?t Nam giúp ng?n c?n thèm thu?c, phá b? màng t? bào c?a vi khu?n hôi mi?ng. K?t h?p v?i ion Na và Ca làm cho c?m giác s? d?ng thu?c không ngon.

Ngoài ra trong thu?c có tinh ch?t qu? giúp kh? trùng, kháng viêm, t?ng tính mi?n d?ch, gi?m b?t s? co th?t c?a c?n ho, giúp d? tiêu, ch?ng ??y h?i và ch?a c?m l?nh hay co th?t vùng ng?c, giúp long ??m, d? th?.

Công d?ng c?a n??c súc mi?ng cai thu?c Hoa Nam

V?i m?t li?u trình s? d?ng cai thu?c lá Hoa Nam, ng??i dùng có th? c?m nh?n ???c hi?u qu? ngay l?n ??u tiên, dù b? nghi?n thu?c 5 n?m, 10 n?m hay 30 n?m thì ??u có th? gi?i quy?t ???c tri?t ?? c?n nghi?n. D??i ?ây là nh?ng công d?ng ??c bi?t c?a thu?c:

?ào th?i ???c ??c t? nicotin + h?n 4000 ch?t ??c khác c?a Thu?c.
Gi?i quy?t c?n thèm thu?c ngay sau khi súc mi?ng, ?c ch? c?n thèm ??n 3, 4 gi? ??ng h?.
Không còn c?m giác nh?t m?m , nh?t mi?ng , b?n ch?n
Sau khi s? d?ng s?n ph?m t? 5 ??n 7 ngày s? t?o cho ng??i nghi?n c?m giác r?t khó ch?u khi ng?i mùi thu?c lá và d?n d?n b? thu?c
Làm s?ch mi?ng + ch?ng mùi hôi mi?ng + phòng viêm l?i.
???c làm t? th?o d??c qu? Hoa Nam nên có mùi th?m d? ch?u, mang l?i h?i th? th?m mát trong khoang mi?ng
??n nay s?n ph?m ?ã ???c hàng ngàn ng??i tin dùng và cho ph?n h?i r?t tích c?c, s?n ph?m ?ã giúp h?n 10.000 ng??i cai thu?c lá thành công. ?ây là con s? bi?t nói v? hi?u qu? c?a thu?c mang l?i.
B?n không tin dùng th? s? bi?t nhé.

Cách cai thu?c lá thành công ch? sau m?t tu?n khi s? d?ng Hoa Nam

S?n ph?m r?t d? s? d?ng – không tác d?ng ph? và hi?u qu? ?em l?i c?c nhanh (1 li?u trình duy nh?t). B?n nên s? d?ng cai thu?c lá Hoa Nam theo ?úng h??ng c?a chuyên gia t? v?n ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t và cai ???c sau 1 li?u trình duy nh?t.

S?n ph?m ? d?ng n??c nên m?i khi lên c?n thèm thu?c thì ng?m m?t l??ng kho?ng 20 ??n 30 ml trong vòng 1 ??n 2 phút r?i súc mi?ng ??u, sâu và k? sau ?ó nh? ra, m?i ngày súc 3 ??n 5 l?n tùy vào c?n thèm thu?c c?a t?ng ng??i.
Không súc mi?ng l?i b?ng n??c khác, sau 15 phút có th? ?n u?ng l?i bình th??ng.
Sau khi s? d?ng thu?c, ngày ??u tiên b?n r?t thèm thu?c khó ch?u trong ng??i, nh?ng hãy kiên nh?n vì c?n thèm này s? gi?m d?n vào ngày th? hai, th? ba và th? t? ??n ngày th? n?m b?n không còn c?m giác thèm thu?c n?a.
Trong khi s? d?ng s?n ph?m b?n l?u ý Không ???c hút thu?c l?i vì s? làm cho b?n khó cai h?n.
Hi?n t?i s?n ph?m n??c súc mi?ng cai thu?c lá Hoa Nam ???c nhà s?n xu?t bán v?i m?c giá niêm y?t 1.580.000?. Vì ch??ng ch??ng trình ?ng h? s?c kh?e ng??i Vi?t nên nhà phân ph?i ?ang có ??t khuy?n mãi gi?m 50% ch? còn 790.000? khi b?n ??t hàng qua liên k?t này. Hãy nhanh tay mua hàng vì th?i gian di?n ra ?u ?ãi s?p k?t thúc.

3.Thu?c b?t cai thu?c lá Tâm An
3.Thu?c b?t cai thu?c lá Tâm An
V?i công th?c gia truy?n cùng s? n?i l?c không ng?ng tìm tòi, nghiên c?u và ??i m?i mà công ty Tâm An ?ã mang t?i b?t cai thu?c lá Tâm An th?c s? ch?t l??ng, ??m b?o an toàn, và hi?u qu? cai thu?c lá hay thu?c lào g?n nh? tuy?t ??i t?i các khách hàng

THÀNH PH?N CHÍNH

B?t cai thu?c lá thu?c lào Tâm An có thành ph?n chính là: Qu? nh?c và Tr?n bì.

CÔNG D?NG

· B? thu?c nhanh chóng c?m giác thèm thu?c s? không còn trong 3-5 ngày.

· Ti?t ki?m chi phí mua 1 l?n dùng ??n khi nào cai ???c m?i thôi.

· Có th? s? d?ng nhi?u l?n, mua 1 li?u trình dùng ít nh?t 2 ng??i

?a công d?ng: làm s?ch r?ng mi?ng, m?nh bám r?ng, làm ?m b?ng ch?ng ??y h?i, ch??ng b?ng, khó ng?…h? tr? t?t nh?t cho nh?ng ng??i khó cai, cai r?i nghi?n l?i..

Khi ng?m và súc mi?ng các thành ph?n c?a thu?c s? tr?c ti?p th?m th?u vào sâu bên trong các t? bào ? khoang mi?ng, vòm h?ng giúp ?ào th?i ch?t Ni cô tin và làm s?ch các "d? v?" do thu?c lá ?? l?i.

Sau khi t?y s?ch Ni cô tin trong khoang mi?ng, vòm h?ng thu?c s? t?o nên m?t l?p màng trên b? m?t ?? ng?n ch?n s? xâm nh?p ng??c tr? l?i c?a Ni cô tin. Khi ?ó não b? s? t? ??ng ?i?u ti?t l??ng ?ôpa min trong c? th? tr? v? tr?ng thái bình th??ng mà không c?n ??n Ni cô tin.Sau kho?ng 5 – 7 ngày, các t? bào trong khoang mi?ng s? s?ch Ni cô tin.

V? giác và kh?u giác s? tr? l?i nh? ng??i bình th??ng. Bi?u hi?n rõ nh?t là khi hút thu.?c l?i ng??i hút s? th?y nh?t nh?o, không ngon, c?m giác thèm thu?c g?n nh? không còn.Ngoài ra Th?o d??c Cai thu?c lá Tâm An còn có tác d?ng thông ??m, gi?m ho, kh? mùi h?i th?, gi?m ?au sâu r?ng, c?ng nh? làm gi?m thâm môi do hút thu?c lá.

4.Thu?c cai thu?c lá Ph?m Công B?ng – n??c súc mi?ng cai thu?c lá
4.Thu?c cai thu?c lá Ph?m Công B?ng – n??c súc mi?ng cai thu?c lá
N??c súc mi?ng cai thu?c lá l??ng y Ph?m Công B?ng ???c bào ch? t? 7 lo?i th?o d??c chính: T?m tr?ng, B? công anh, Kim ngân hoa, Cúc hoa, Cam th?o, ??i h?i, Qu? nh?c. ?ây ??u là các th?o d??c an toàn v?i s?c kh?e ng??i s? d?ng, ?ã ???c ki?m nghi?m b?i Trung tâm k? thu?t Tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng 1 thu?c T?ng c?c tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng.

Thành ph?n :

N??c súc mi?ng cai thu?c lá l??ng y Ph?m Công B?ng ???c bào ch? t? 7 lo?i th?o d??c chính: T?m tr?ng, B? công anh, Kim ngân hoa, Cúc hoa, Cam th?o, ??i h?i, Qu? nh?c.

?ây ??u là các th?o d??c an toàn v?i s?c kh?e ng??i s? d?ng, ?ã ???c ki?m nghi?m b?i Trung tâm k? thu?t Tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng 1 thu?c T?ng c?c tiêu chu?n ?o l??ng ch?t l??ng.

Công d?ng:

Cai thu?c lá, thu?c lào, làm s?ch mi?ng, ch?ng hôi mi?ng, kháng viêm, ch?c r?ng.

Công d?ng chính c?a s?n ph?m là cai thu?c lá, thu?c lào. N?u b?n tuy?t ??i làm theo ?úng h??ng d?n s? d?ng thì kh? n?ng cai nghi?n thành công c?a b?n có th? lên t?i 100%.

Ngoài ra vi?c s? d?ng N??c súc mi?ng cai thu?c lá L??ng y Ph?m Công B?ng s? giúp b?n làm s?ch mi?ng hi?u qu?, ch?ng hôi mi?ng, ngoài ra n??u và r?ng c?a b?n c?ng s? ???c c?i thi?n , gi?m thi?u nguy c? m?c các b?nh v? r?ng mi?ng.

Cách Dùng:

M?i khi thèm thu?c, b?n ng?m 30 ml n??c súc mi?ng trong 1- 2 phút, súc k? nh? ?i (không súc l?i b?ng n??c khác). Liên t?c trong kho?ng 5 – 7 ngày b?n súc m?i khi thèm, c?m giác thèm thu?c c?a b?n s? gi?m d?n và ??n khi c?m th?y mùi khói thu?c hôi khét khó ch?u t?c là b?n ?ã cai ???c thu?c. Và m?t ?i?u l?u ý r?t quan tr?ng trong th?i gian cai: tuy?t ??i không hút thu?c!

5.Thu?c cai thu?c lá Lavi – n??c xúc mi?ng cai thu?c lá
5.Thu?c cai thu?c lá Lavi – n??c xúc mi?ng cai thu?c lá
Lavi là tên c?a m?t s?n ph?m h? tr? cai thu?c lá d??i d?ng n??c súc mi?ng khá quen thu?c trên th? tr??ng Vi?t Nam. S?n ph?m n??c súc mi?ng cai thu?c lá Lavi thu?c Công Ty CP Lavi s?n xu?t. S?n ph?m này h?a h?n mang l?i cho khách hàng t? l? cai thu?c thành công trong vòng 10 ??n 15 ngày

Ban ??u, ng??i ta không tìm th?y s?n ph?m cai thu?c lá nào ???c ch? bi?n t? th?o d??c mang l?i hi?u qu? cao cho ??n khi các s?n ph?m nh? Thanh Ngh?, Boni-Smok hay Lavi lên ti?ng. ?i tìm hi?u nguyên nhân thì ng??i ta nh?n ra r?ng do ng??i tiêu dùng ch?a có s? quy?t tâm trong quá trình cai thu?c, "tâm b?nh" ch?a th?c s? thu?n hóa nên k?t qu? ch?a cao. M?t khác, do tính cách chu?ng r? nên ?a ph?n ng??i tiêu dùng mua nh?m ph?i hàng gi?, hàng nhái khi?n ti?n m?t t?t mang.

6.Thu?c cai thu?c lá CTL – viên ng?m cai thu?c lá
6.Thu?c cai thu?c lá CTL – viên ng?m cai thu?c lá
Các bác s? t?i B?nh vi?n Y h?c c? truy?n Trung ??ng ?ã nghiên c?u và cho ra ??i viên ng?m h? tr? cai nghi?n thu?c lá có tên CTL.

G?ng, b?c hà, cam th?o, ?ó là nh?ng v? thu?c chính ?ã ???c nhóm bác s? c?a B?nh vi?n Y h?c c? truy?n Trung ??ng nghiên c?u ?? t?o ra viên ng?m cai thu?c lá CTL.

B??c ??u nghiên c?u cho th?y bài thu?c Nam có tác d?ng t?t khi k?t h?p v?i t? v?n trong h? tr? ?i?u tr? cai nghi?n thu?c lá.

Bài thu?c có tác d?ng c?i thi?n các tri?u ch?ng: thèm thu?c, lo l?ng, c?ng th?ng, cáu g?t, chán n?n, gi?m t?p trung, m?t ng?, ho, ng?a h?ng…, ??ng th?i c?i thi?n tri?u ch?ng ?au ??u. Ngoài ra, bài thu?c còn c?i thi?n v? bi?u hi?n nghi?n thu?c lá và làm gi?m hàm l??ng CO máu c?a b?nh nhân.

Li?u dùng viên ng?m cai thu?c lá là 8 viên/ngày và dùng liên t?c trong m?t tu?n. Bài thu?c này an toàn và ng??i nghi?n thu?c lá có th? mang theo bên ng??i ?? ng?m b?t c? lúc nào, h?n ch? c?n thèm thu?c lá.

180 b?nh nhân tham gia nghiên c?u này ???c ch?n ?oán nghi?n thu?c lá theo tiêu chu?n ch?n ?oán DSM-IV và có ý chí quy?t tâm cai nghi?n thu?c lá t? > 7 ?i?m Q-Mat. C?n lâm sàng: b?nh nhân ???c ?o n?ng ?? CO trong h?i th?. S? li?u nghiên c?u ???c x? lý b?ng ph?n m?m th?ng kê sinh h?c SPSS 23.0.

Theo BS Nguy?n T??ng Linh, b??c ??u nghiên c?u cho th?y viên ng?m CTL có tác d?ng t?t khi k?t h?p v?i t? v?n trong h? tr? ?i?u tr? cai nghi?n thu?c lá. Giúp c?i thi?n các tri?u ch?ng: thèm thu?c, lo l?ng, c?ng th?ng, cáu g?t, chán n?n, gi?m t?p trung, m?t ng?, ho, ng?a h?ng ??ng th?i c?i thi?n tri?u ch?ng ?au ??u theo thang ?i?m VAS. Ngoài ra, bài thu?c còn c?i thi?n v? bi?u hi?n nghi?n thu?c lá và làm gi?m hàm l??ng CO máu c?a b?nh nhân trong nhóm nghiên c?u.

"Bài thu?c an toàn cho b?nh nhân nhóm nghiên c?u trong th?i gian ?i?u tr?. Thu?c ???c bào ch? d??i d?ng viên ng?m ti?n d?ng cho s? d?ng vì v?y b?nh nhân có th? mang theo bên ng??i b?t c? lúc nào ?? h?n ch? c?n thèm thu?c lá", BS Linh cho bi?t.

7.Thu?c cai thu?c lá Xuân Vinh
7.Thu?c cai thu?c lá Xuân Vinh
N??c Súc Mi?ng Cai Thu?c Lá No-Smoking Xuân Vinh. Bên c?nh các s?n ph?m n??c súc mi?ng cai thu?c lá t? các công ty l?n thì dòng s?n ph?m cai thu?c lá No-Smoking Xuân Vinh c?ng là m?t th??ng hi?u ???c xu?t hi?n nhi?u trên m?ng online. S?n ph?m v?i chi?t xu?t sinh ??a, l??ng kh??ng, tr?n bì, cam th?o, ?inh h??ng nên an toàn tuy?t ??i v?i ng??i s? d?ng.

Dung tích s?n ph?m: 400ml/1 chai
Gía bán: 350.000
Li?u trình cai thành công: t? 1 ??n 2 li?u trình cho ng??i nghi?n thu?c ? m?c trung bình
?u ?i?m

S?n ph?m an toàn cho ng??i s? d?ng nh? bài thu?c gia truy?n, k?t h?p các v? thu?c nam – b?c lành tính
Th?i gian cai thu?c ng?n
Nh??c ?i?m

H? th?ng phân ph?i ch?a r?ng kh?p
Dung tích chai l?n khó mang theo m?i khi di chuy?n ?i xa
Mùi v? thu?c khó ng?m n?u ai ch?a quen v? n?ng thu?c b?c
8.N??c súc mi?ng cai thu?c lá Thanh Ngh?
8.N??c súc mi?ng cai thu?c lá Thanh Ngh?
N??c Súc Mi?ng Cai Thu?c Lá Thanh Ngh?. V?i s?n ph?m n??c súc mi?ng cai thu?c lá Thanh Ngh?, b?n có th? yên tâm v? ch?t l??ng c?ng nh? ?? an toàn c?a s?n ph?m. ?ây có th? nói là s?n ph?m cai thu?c lá gây nhi?u ti?ng vang nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. ???c nhi?u ph?n h?i t?t t? khách hàng ?ã s? d?ng.

Giá: 450.000/ 1 li?u trình 2 chai
Dung tích: 400ml
Li?u trình cai thành công: 1 li?u trình cho ng??i nghi?n thu?c ? m?c trung bình
?u ?i?m

S?n ph?m ???c chi?t xu?t 100% t? th?o d??c thiên nhiên, không gây h?i cho c? th? n?u có l? nu?t vào bên trong.
Kh?ng ch? & c?t c?n thèm thu?c lá ngay sau khi s? d?ng. Th?i gian c?t c?n kéo dài ???c t? 3-4 ti?ng tùy t?ng c? ??a.
Cai ???c c? thu?c lá, thu?c lào, dù th?i gian b?n hút thu?c t?i 30 – 40 n?m.
Th?i gian cai thu?c lá rút ng?n, ch? t? 5 t?i 7 ngày là b?n ?ã không còn c?m giác c?n thèm kéo t?i
Ngoài ra s?n ph?m này còn có tác d?ng làm s?ch mi?ng, th?m mi?ng, ch?a viêm h?ng. Gi?m m?t m?i, ?au ??u trong th?i gian cai thu?c lá cho ng??i cai.
T? l? tái nghi?n th?p
Ph??ng pháp s? d?ng ??n gi?n, d? mang theo khi ?i xa.
S?n ph?m ?ã ???c b? y t? c?p phép s?n xu?t & l?u hành toàn qu?c.
D? dàng mua ???c s?n ph?m vì chúng ???c bán online r?ng rãi.
Nh??c ?i?m

S?n ph?m có v? cay n?ng, m?t s? ng??i b? d? ?ng v?i r??u s? khó s? d?ng.
Th??ng hi?u hi?n ?ang b? làm nhái nhi?u, ph?i l?a ch?n ??a ch? uy tín ?? mua hàng.
Gía thành t??ng ??i cao. Tuy nhiên v?i m?c giá 450.000 ?? cai ???c thu?c lá c?ng x?ng ?áng b? ra.
Cách v??t qua nh?ng ngày ??u b? thu?c lá
Khi b?n ?ã s?n sàng b? thu?c lá, ch?c ch?n b?n s? g?p r?t nhi?u khó kh?n, https://danhgiasanpham.webflow.io/blog-posts/cai-thuoc-la-hoa-nam ??c bi?t trong nh?ng ngày ??u. Ph?i làm gì ?? cai thu?c hi?u qu??

D??i ?ây là nh?ng chi?n l??c ?ã ???c ch?ng minh v? hi?u qu? h? tr? cai thu?c lá.

1.Nh?m nháp n??c l?nh và ?n các b?a ?n nh?
1.Nh?m nháp n??c l?nh và ?n các b?a ?n nh?
Nh?m nháp n??c l?nh có th? giúp thay th? hành vi hút thu?c lá. Nghiên c?u m?i cho th?y, nh?m nháp n??c l?nh qua m?t ?ng hút s? kích thích não b? gi?i phóng dopamine, m?t ch?t t?o c?m giác tho?i mái, giúp gi?m b?t tâm tr?ng tiêu c?c khi b?n ?ang c?n thèm thu?c lá.

?n nh?ng b?a ?n nh? c?ng có th? giúp b?n v??t qua c?n thèm thu?c lá. Hãy ch?n các th?c ph?m lành m?nh ?? tránh b? t?ng cân.

2.T?n h??ng nh?ng l?i ích khi b?n b? thu?c lá
2.T?n h??ng nh?ng l?i ích khi b?n b? thu?c lá
B?n không c?n ch? ??i lâu ?? b?t ??u t?n h??ng nh?ng l?i ích c?a m?t cu?c s?ng không có khói thu?c. Hãy t?o m?t danh sách v? nh?ng l?i ích mà b?n có ???c t? khi b?t ??u b? thu?c lá nh?: không còn kh?c ??m nhi?u ??c bi?t vào bu?i sáng sau khi ng? d?y, ti?t ki?m ti?n, ng?i t?t h?n, ?n u?ng ngon mi?ng h?n, c?m th?y kh?e h?n… Khi b?n lên c?n thèm thu?c, hãy ngh? ??n danh sách nh?ng l?i ích mà b?n ?ã và s? ???c t?n h??ng ?? ng?n ch?n c?n thèm thu?c.

3.?ánh r?ng th??ng xuyên
M?t trong nh?ng l?i ích tr??c m?t c?a vi?c ?ánh r?ng th??ng xuyên là v? giác c?a b?n t?t h?n và h?i th? có mùi th?m tho h?n. ?ánh r?ng th??ng xuyên s? giúp b?n gi?m ham mu?n hút thu?c, thêm vào ?ó r?ng c?a b?n c?ng s? không b? x?n màu, các v?n ?? s?c kh?e v? n??u và l?i c?ng gi?m h?n.

4.Tránh r??u bia
U?ng r??u là m?t trong nh?ng lý do ph? bi?n khi?n h?u h?t nh?ng ng??i cai thu?c th?t b?i. Khi u?ng r??u, d??i tác ??ng c?a các ch?t kích thích lên não b? có th? làm phá v? s? ki?m ch?, khi?n b?n d? dàng b? cam k?t cai thu?c lá c?a mình. Thêm vào ?ó vi?c u?ng r??u th??ng ?i kèm v?i hành vi hút thu?c lá ? h?u h?t nh?ng ng??i hút thu?c. Vì th?, r??u nh? m?t ch?t kích ho?t khi?n b?n thèm thu?c lá. Do ?ó, n?u b?n mu?n cai thu?c lá, hãy tránh u?ng r??u bia.

5.Hãy ??n nh?ng n?i không có khói thu?c
Khi b?n lên c?n thèm thu?c, hãy ?i ??n m?t n?i mà b?n không ???c phép hút thu?c nh?: r?p chi?u phim, th? vi?n hay c?a hàng, siêu th?. Càng m?t t?p trung, b?n càng d? dàng v??t qua c?n thèm thu?c.

6.Tham gia các ho?t ??ng th? ch?t
Tham gia các ho?t ??ng th? ch?t th??ng xuyên giúp b?n v??t qua c?n thèm thu?c m?t cách d? dàng. Ho?t ??ng th? ch?t s? khi?n b?n phân tâm và không còn ?? ý ??n c?n thèm thu?c lá. Thêm vào ?ó, nó còn kích thích não b? và c? th? s?n sinh ra các ch?t morphin n?i sinh, giúp b?n tho?i mái h?n, gi?i t?a c?ng th?ng. N?u b?n không có th?i gian ?? ??n các câu l?c b?, trung tâm th? thao thì ?i b? là m?t trong các bài t?p ??n gi?n nh?t và có hi?u qu? r?t t?t trong vi?c rèn luy?n c? b?p. ??c bi?t, trong vài tu?n ??u tiên sau khi cai thu?c, b?n hãy dành th?i gian ?? v?n ??ng c? th? m?i ngày.

Ho?t ??ng th? ch?t s? khi?n b?n nhanh chóng quên ?i c?n thèm thu?c.

7.Li?t kê lý do khi?n b?n b? thu?c
Hãy vi?t ra m?t danh sách c?a t?t c? các lý do khi?n b?n t? b? thu?c lá. Sao làm nhi?u b?n và dán ? nh?ng n?i b?n th??ng xuyên lui t?i nh?: bàn làm vi?c t?i v?n phòng, trong phòng ng?, trên cánh t? l?nh trong nhà b?p, bàn trà, c?nh g??ng trong nhà t?m… M?t s? ng??i ?ã t?ng hút thu?c lá chia s? cách có hi?u qu? nh?t ??i v?i h? là ??t danh sách này bên c?nh nh?ng t?m hình c?a nh?ng ng??i thân yêu trong gia ?ình. ?i?u này là m?t ??ng l?c giúp h? b? thu?c.

8.?ánh d?u l?ch c?a b?n
Trong vài tu?n ??u tiên b? thu?c lá, hãy ch?c ch?n r?ng l?ch làm vi?c c?a b?n ???c l?p ??y b?i nh?ng th? b?n mu?n làm ho?c c?n làm. Hãy lên k? ho?ch ?? ?i ch?i, ?n u?ng cùng v?i gia ?ình ho?c b?n bè. Hãy c? g?ng tránh xa nh?ng cám d? khi?n b?n mu?n hút thu?c. Hãy th?c hi?n nh?ng vi?c b?n mu?n làm, nh?ng ho?t ??ng b?n yêu thích. Càng b?n r?n, b?n càng d? dàng phân tâm và v??t qua c?n thèm thu?c m?t cách nh? nhàng.

9.??t cái gì khác trong mi?ng c?a b?n
Khi b?n mu?n hút m?t ?i?u thu?c lá, hãy ??t m?t th? gì khác trong mi?ng nh?: nhai k?o cao su, k?o c?ng ho?c ?n m?t món ?n cho ??n khi b?n không còn mu?n hút thu?c n?a. Hãy ch?c ch?n luôn có ?? ?n ? bên c?nh khi b?n có c?n thèm thu?c. N?u b?n lo l?ng v? vi?c t?ng cân, hãy l?a ch?n các th?c ph?m lành m?nh, không ???ng.

10.Hãy tìm m?t ng??i h? tr?
Hãy thông báo vi?c b?n mu?n t? b? thu?c lá cho nh?ng ng??i b?n thân c?a b?n và nh? s? tr? giúp c?a h? khi b?n trong giai ?o?n khó kh?n. S? l?a ch?n t?t nh?t là m?t ng??i b?n ?ã t?ng hút thu?c và b? thu?c thành công.

11.H?n ch? Caffeine
Caffeine giúp b?n t?nh táo vào bu?i sáng ho?c khi m?t m?i. Tuy nhiên, caffeine có th? làm cho m?t s? ng??i c?m th?y c?ng th?ng, b?n ch?n. Nh?ng ?nh h??ng này có th? t?ng lên khi b?n ?ang trong giai ?o?n cai nghi?n thu?c lá. N?u caffeine có ?nh h??ng tiêu c?c ??n b?n, hãy th? h?n ch? ?? gi?m b?t c?ng th?ng, m?t m?i.

12.Hãy c?nh giác v?i tâm tr?ng x?u
Các c?m xúc tiêu c?c nh?: tr?m c?m, https://danhgiasanpham.webflow.io/blog-posts/cai-thuoc-la-hoa-nam t?c gi?n, th?t v?ng – là m?t trong nh?ng lý do ph? bi?n khi?n m?i ng??i hút thu?c tr? l?i. Tâm tr?ng x?u có th? x?y ra v?i t?t c? m?i ng??i. Và r?t có th? b?n s? ph?i tr?i qua nh?ng c?m xúc tiêu c?c này trong vài tu?n ??u tiên b? thu?c. Hãy tham gia các ho?t ??ng cùng v?i b?n bè ho?c b?t k? ho?t ??ng nào mà b?n thích, nh?ng vi?c làm này s? c?i thi?n tâm tr?ng c?a b?n khi?n b?n phân tâm h?n và ít mu?n hút thu?c lá h?n.

13.Tránh gây r?i
M?c dù b?n c?n ???c b?n bè và gia ?ình h? tr? ?? b? thu?c, nh?ng không ph?i t?t c? h? ??u ??ng ý. Th?m chí, m?t s? ng??i còn làm lung lay ý ??nh b? thu?c lá và nh?ng n? l?c c?a b?n trong vi?c b? thu?c. N?u b?n g?p nh?ng ng??i nh? th?, hãy tránh g?p m?t h?. N?u ?ó là ?i?u không th?, hãy gi?i thích lý do và nói cho h? hi?u vi?c b? thu?c lá quan tr?ng v?i b?n nh? th? nào, ??ng th?i yêu c?u s? h? tr? t? h?.

14.Hãy kiên nh?n
Khi b?n v??t qua ???c hai tu?n ??u tiên, b?n ?ã có hy v?ng b? thu?c thành công. Nh?ng n?u b?n v?n g?p m?t vài r?c r?i thì không có ngh?a là b?n s? th?t b?i. Hãy phân tích nh?ng lý do khi?n b?n còn g?p tr? ng?i và tìm cách gi?i quy?t ?? các v?n ?? t??ng t? không còn x?y ra m?t l?n n?a.

B?n t?m g??ng b? thu?c lá
* Theo Telegraph, TT Barack Obama cu?i cùng ?ã b? hút thu?c lá sau h?n 30 n?m nghi?n thu?c lá hút và th??ng xuyên nhai k?o có ch?a nicotin thay cho hút thu?c. Theo Michelle Obama, T?ng th?ng ?ã nhìn th?ng vào m?t các con và nói r?ng "ba không hút thu?c lá n?a".

* Theo Huffington Post, theo g??ng Obama, m?t s? nhân viên Nhà Tr?ng bao g?m giám ??c ph? trách công du nhà Tr?ng Marvin Nicholson ?ã b? hút thu?c lá.

* Theo Daily Mail, công n??ng x? Cornwall, Camilla Parker Bowles, v? c?a t? Anh Charles, t? b? thu?c lá nh? món quà t?ng thái t? nhân d?p sinh nh?t l?n th? 50 c?a ông b?i thái t? Charles là ng??i ph?n ??i m?nh m? thu?c lá. Thái t? Charles t?ng ti?t l? trong m?t chuy?n th?m các h?c sinh ti?u h?c t?i Slovenia r?ng ông ?ã b? hút thu?c ? tu?i 11.

* Theo London Evening Standard, di?n viên Hollywood Brad Pitt, ?? làm g??ng cho con, ?ã quy?t ??nh b? hút thu?c sau khi b? hai con nh? là Zahara và Shiloh b?t g?p ông hút thu?c sau v??n nhà. ?? gi?m thèm, ông th??ng xuyên dùng k?o b?c hà và k?o có ch?a nicotin.

Các thông tin khác v? nghi?n thu?c lá
Các thông tin v? nghi?n thu?c lá trình bày d??i ?ây là v?n ?? nhi?u ng??i trong c?ng ??ng th??ng quan tâm. Các thông tin này nh?m ??n ??i t??ng hút thu?c lá chung trong c?ng ??ng, nh?ng ng??i ch?a nh?n th?c ??y ?? v? nghi?n thu?c lá, tác h?i thu?c lá và nh? v?y ch?a mu?n cai thu?c lá.

T?i sao nicotine l?i có th? gây nhi?u tác ??ng tâm th?n kinh nh? v?y ?
Khi nicotine g?n k?t th? th? nicotine trên các t? bào th?n kinh t?i "trung tâm th??ng" ? h? vi?n não b?, các hóa ch?t trung gian d?n truy?n th?n kinh bao g?m dopamin, serotonine, noradrenaline ???c phóng thích. Chúng gây ra nhi?u tác ??ng tâm th?n kinh nh? là c?m giác s?ng khóai, tâm tr?ng vui v?, t?ng chú ý, t?ng h?at ??ng nh?n th?c và trí nh? ng?n h?n.

Não b? nhanh chóng nh?n ra r?ng có th? dùng thu?c lá ?? kích thích bài ti?t dopamin và nh? v?y kh?i ??ng quá trình hút thu?c lá kéo dài nhi?u n?m tháng. Hi?u ?ng tâm th?n kinh c?a nicotine gây ra nhi?u khi m?nh ??n n?i ng??i nghi?n thu?c lá không tài nào quy?t ??nh ng?ng hút thu?c lá ???c và h? s?n sàng ch?p nh?n các tác h?i c?a thu?c lá ?? ??i l?y các hi?u ?ng tâm th?n kinh ?ó.

Có m?i liên quan nào gi?a nghi?n thu?c lá và nghi?n r??u không ?
Hút thu?c lá và u?ng r??u là hai hành vi th??ng ?i song hành. Ng??i nghi?n thu?c lá n?ng th??ng u?ng nhi?u r??u, và ng??c l?i 95% ng??i nghi?n r??u ??ng th?i c?ng nghi?n thu?c lá n?ng. Tuy nhiên ng??i v?a nghi?n thu?c lá, v?a nghi?n r??u l?i th??ng ch?t vì tác h?i thu?c lá h?n là tác h?i c?a r??u. Trên th?c t? ?a s? ng??i nghi?n r??u ??u hút thu?c lá, nh?ng chi?u ng??c l?i, ?a s? ng??i hút thu?c lá u?ng r??u thì r?t may là ch?a tr? thành hi?n th?c.

Ng??i ta có th? cai r??u trong khi v?n ti?p t?c hút thu?c lá nh?ng không th? nào cai ???c thu?c lá trong khi v?n ti?p t?c u?ng r??u vì th? khuy?n cáo ??a ra là nên cai r??u tr??c cai thu?c lá ho?c cai ??ng th?i c? hai th?: r??u và thu?c lá cùng lúc.

Nghi?n thu?c lá kh?i phát r?t nhanh và không l? thu?c vào th?i gian hay s? l??ng ?i?u thu?c lá hút nhi?u hay ít, ngh?a là trong nghi?n thu?c lá, y?u t? n?i t?i có t?m quan tr?ng ??c bi?t. Trong khi ?ó, nghi?n r??u kh?i phát ch?m h?n và l? thu?c nhi?u vào th?i gian và l??ng r??u u?ng vào, y?u t? xã h?i có vai trò quy?t ??nh nghi?n r??u quan tr?ng h?n nghi?n thu?c lá.

Ng??i nào hút thu?c lá c?ng tr? nên nghi?n thu?c lá ph?i không ?
Không h?n nh? v?y: M?t s? ng??i không bao gi? mu?n hút thu?c lá; m?t s? ng??i ?ã t?ng th? hút và ?ã b? thu?c lá nhanh chóng; m?t s? ng??i khác ?ã b?t ??u hút thu?c lá t? s?m nh?ng ph?i th?t nhi?u n?m sau m?i hút thu?c lá ??u ??n m?i ngày; tuy nhiên m?t s? ng??i nhanh chóng nghi?n ngay ?i?u thu?c lá ??u tiên.

S? khác bi?t này là do gen qui ??nh. Các t? bào th?n kinh và th? th? nicotine trên b? m?t c?a t? bào th?n kinh không hòan tòan ??ng nh?t gi?a các cá th? và vì th? s? ph?n ?ng khác nhau khi ti?p xúc v?i nicotine. ? m?t s? ng??i, th? th? tr? v?i nicotine nên nicotine ch?ng gây ra ???c hi?u ?ng tâm th?n kinh nào, do v?y h? s? không bao gi? nghi?n thu?c lá. ? m?t s? ng??i khác, ngay l?n ??u tiên ti?p xúc v?i nicotine th? th? nicotine ph?n ?ng m?nh, gây ra nhi?u hi?u ?ng tâm th?n kinh và kh?i phát con ???ng gây nghi?n thu?c lá.

Tuy nhiên chúng ta không bao gi? có th? tiên ?óan ???c ai là ng??i không ?áp ?ng v?i nicotine, không nghi?n thu?c lá. Cho nên t?t h?n h?t là ??ng bao gi? th? !

Hút bao nhiêu ?i?u m?t ngày thì không nghi?n ?
Nghiên c?u ??ng trên t?p chí chuyên ngành c?a Hoa K? n?m 2002 (Tobacco Control) cho th?y ng??i ta có th? tr? nên nghi?n thu?c lá v?i ch? hút 2 ?i?u trong 1 tu?n. Thanh thi?u niên tr? nên nghi?n r?t nhanh vì b? não ?ang trong giai ??an tr??ng thành, d? b? tác ??ng h?n so v?i ng??i tr??ng thành, hút thu?c lá càng s?m thì nguy c? tr? nên nghi?n càng cao. N? d? nghi?n h?n nam.

Tùy theo ??c ?i?m th? ch?t do gen qui ??nh s? quy?t ??nh m?c ?? nh?y c?m c?a th? th? nicotine trong não ??i v?i nicotine trong thu?c lá, nghi?n thu?c lá có th? x?y ra ? ng??i này mà không x?y ra v?i ng??i khác. Khi th? th? nicotine nh?y c?m, quá trình nghi?n kh?i ??ng l?p t?c t? ?i?u thu?c ??u tiên, khi nicotine g?n k?t lên th? th? ch? không nh?t thi?t ph?i ??i ??n khi hút nhi?u ?i?u thu?c m?i gây nghi?n.

Hút thu?c lá có th? gây ra nh?ng b?nh lý nào ?
B?nh lý hàng ??u do thu?c lá gây ra là ung th?: 30% t?t c? các l?ai ung th?. Ung th? ph? qu?n ??ng ??u danh sách k? ??n là ung th? các c? quan khác có th? k? ra là: thanh qu?n, vòm h?u, khoang mi?ng, th?c qu?n, d?y dày, t?y t?ng, bàng quang, th?n; c? t? cung, và vú ? n?. Hút thu?c lá làm t?ng nguy c? ung th? ph? qu?n g?p 15 l?n, h?u – thanh qu?n g?p 10 l?n, th?c qu?n g?p 7 l?n, khoang mi?ng và th?n g?p 4 l?n, bàng quang g?p 3 l?n, t?y t?ng g?p 2 l?n. Ng??i hút thu?c lá c?ng có nguy c? m?c ung th? máu, ung th? não cao h?n ng??i bình th??ng ??c bi?t là khi b? ti?p xúc v?i thu?c lá th? ??ng t? trong bào thai hay lúc bé.

Nh?ng b?nh lý không ph?i ung th? do thu?c lá gây ra r?t nhi?u: b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tính; b?nh tim m?ch: b?nh c? tim thi?u máu c?c b?, tai bi?n m?ch máu não, thuyên t?c m?ch chi d??i; b?nh lý ???ng tiêu hóa nh? lóet d? dày tá tràng; ?nh h??ng lên ch?c n?ng sinh s?n nam c?ng nh? n?; ?nh h??ng lên di?n ti?n bình th??ng c?a thai k?. Ti?p xúc khói thu?c lá th? ??ng là nguyên nhân gây m?t s? b?nh ? tr? em nh? t?ng t?n su?t viêm tai gi?a, c?n hen c?p .v.v.

Hút bao nhiêu ?i?u thu?c lá m?t ngày thì không có h?i cho s?c kh?e ?
Hút thu?c lá cho dù ch? là hút vài ?i?u m?i ngày, ho?c lâu lâu m?i hút m?t l?n c?ng ??u có h?i cho s?c kh?e. Nh? v?y trong hút thu?c lá không có cái g?i là "ng??ng an toàn" ngh?a là không có m?t m?c mà hút d??i m?c ?ó thì an toàn cho s?c kh?e.

Tuy nhiên do c? th? m?i ng??i m?i khác nên tác h?i c?a thu?c lá trên m?i ng??i c?ng ? nhi?u m?c ?? khác nhau. M?t s? ng??i hút thu?c lá b? tác h?i do thu?c lá nh? ung th? ph?i, b?nh ph?i t?c ngh?n m?n tính r?t s?m, m?t s? ng??i khác xu?t hi?n b?nh ch?m h?n, th?m chí có m?t s? ng??i hút thu?c lá ?ã 30 – 40 n?m r?i mà c?ng ch?a xu?t hi?n các b?nh n?ng do tác h?i c?a thu?c lá.

V?n ?? là chúng ta không có cách nào ?? bi?t ???c ai là ng??i nh?y c?m v?i thu?c lá: s? s?m b? tác h?i do thu?c lá; ai là ng??i ít nh?y c?m v?i thu?c lá: s? ch?m b? tác h?i do thu?c lá. Cho nên khuy?n cáo ??a ra cho t?t c? m?i ng??i là cai thu?c lá càng s?m thì càng t?t.

Thu?c lá t?u – thu?c lào – thu?c lá v?n có an toàn h?n thu?c lá ?i?u không ?
Ng??i hút t?u hút "nông" h?n nh?ng "nh?t" h?n sao cho ph?n thu?c ? ??u ?ng không b? tàn ?i. Các ch?t sinh ung trong khói thu?c lá ti?p xúc nhi?u, lâu niêm m?c vùng h?ng và mi?ng h?n là ?i sâu vào trong ph?i do v?y gây ung th? vòm h?u và mi?ng nhi?u h?n.

Khói thu?c lào qua n??c tr??c khi vào c? th?. Hàm l??ng h?c ín trong khói thu?c lào th?p h?n trong khói thu?c lá ?i?u, tuy nhiên do quá trình cháy ? hút thu?c lào x?y ra ? môi tr??ng ít oxy h?n vì th? l??ng oxyde carbon (CO) l?i cao h?n d? gây ng? ??c CO h?n.

Thu?c lá v?n có hàm l??ng nicotine và h?c ín nhi?u g?p 3 – 6 l?n so v?i thu?c lá ?i?u công nghi?p có cùng tr?ng l??ng. Nh? v?y có th? nói thu?c lá v?n ??c h?i h?n thu?c lá ?i?u công nghi?p.

Thu?c xì gà có an tòan h?n thu?c lá ?i?u không ?
?i?u xì gà khác v?i ?i?u thu?c lá ? ch? kích th??c l?n h?n và ???c b?c ? ngòai b?ng chính lá c?a cây thu?c lá ch? không ph?i b?ng gi?y nh? trong ?i?u thu?c lá. Hút xì gà nh? v?y còn nguy hi?m h?n hút thu?c lá ?i?u vì l??ng nicotine trong 1 ?i?u xì gà nhi?u g?p 10 l?n, amoniac nhi?u g?p 20 l?n, kim lo?i Cadmium nhi?u g?p 10 l?n trong 1 ?i?u thu?c lá. Thu?c lá trong ?i?u xì gà c?ng có nhi?u h?n nitrate, là ti?n ch?t c?a m?t ch?t sinh ung th? r?t m?nh là N-nitrosamines.

Thu?c lá "nh?", thu?c lá dành cho "n?" có an tòan h?n thu?c lá ?i?u không ?
Nh?ng lo?i thu?c lá "nh?", dành cho "n?" có l??ng nicotine và h?c ín th?p h?n thu?c lá ?i?u thông th??ng vì th? các nhà s?n xu?t qu?ng cáo r?ng các lo?i thu?c lá này an tòan h?n!

Tuy nhiên ?ây là m?t qu?ng cáo gây nh?m l?n. L??ng ch?t ??c ?o ???c trong ?i?u thu?c lá khác v?i l??ng ch?t ??c ?i vào c? th?. Cách hút sâu và nông khác nhau d?n ??n l??ng ch?t ??c vào c? th? nhi?u ít khác nhau. Do l??ng nicotine trong thu?c lá "nh?", lo?i dành cho "n?" th?p h?n thu?c lá ?i?u thông th??ng nên ng??i hút thu?c lá s? t? ??ng hút sâu h?n, nh?t h?n ?? bù tr? l??ng nicotine thi?u, nh? v?y l??ng ch?t ??c có trong thu?c lá theo ?ó c?ng vào c? th? v?i l??ng không h? kém h?n hút thu?c lá ?i?u thông th??ng.

Thu?c lá có ??u l?c có an tòan h?n thu?c lá không ??u l?c không ?
??u l?c ???c các nhà s?n xu?t qu?ng cáo là có th? làm gi?m l??ng h?c ín ?i vào trong ph?i. ??u l?c ???c c?u t?o b?i các thành ph?n nh? cellulose acetate, than h?at tính và ?ôi khi nh?a trao ??i ion.

??i v?i các ch?t ? d?ng h?t trong khói thu?c lá, ??u l?c ch? ng?n l?i ???c nh?ng h?t có ???ng kính l?n mà thôi. 100% h?t có ???ng kính nh? và 50% h?t có ???ng kính trung bình (kh?ang 100 nm) v?n ?i vào c? th? thông qua ??u l?c; ??i v?i các ch?t ? d?ng khí trong khói thu?c lá thì ???ng nhiên ??u l?c không ng?n ???c, trong khi ?ó trong s? h?n 4000 ch?t ??c trong khói thu?c lá có ??n 3000 ch?t là ? tr?ng thái khí !

H?n n?a t??ng t? nh? tr??ng h?p hút thu?c lá "nh?", l?ai dành cho "n?", ng??i hút thu?c lá có khuynh h??ng t? ?i?u ch?nh m?t cách vô th?c cách th?c hút ?? ??t ???c n?ng ?? nicotine nh? cách hút thông th??ng, và do ??u l?c t?o thành m?t kháng l?c nên ng??i hút càng dùng l?c hút vào m?nh h?n n?a và h?u qu? là l??ng ch?t ??c th?c s? ?i vào c? th? không h? gi?m, ng??c l?i còn t?ng h?n.

??u l?c vàng ?i sau khi hút thu?c lá không có ngh?a là ch?t ??c ?ã ???c l?c l?i. Th?c v?y khi ti?p xúc v?i không khí, nicotine s? bi?n ??i thành oxyde nicotine có màu vàng. Ng??i hút rít càng nhi?u ch?ng nào thì ??u l?c s? càng vàng và l??ng nicotine và h?c ín ?i vào c? th? càng nhi?u. Màu vàng không ch?ng t? ???c là ??u l?c phát huy hi?u qu? mà ch? ch?ng minh ???c là l??ng nicotine, h?c ín cùng các ch?t ??c khác ?ã qua ??u l?c vào c? th? càng nhi?u mà thôi.